ProgeTiigri programm

Toetame õpilaste kujunemist tehnoloogia tarbijatest selle arendajateks ja loojateks. Loome õppijatele lasteaiast ülikoolini võimalused tehnoloogilise kirjaoskuse arendamiseks.

ProgeTiigri programmi eesmärk on arendada õppijate digipädevust ja tehnoloogilist kirjaoskust (tehnoloogia olemuse mõistmine, selle rakendamine, loomine, arendamine). Selleks toetame õpetajate ja juhendajate digipädevuse ja tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ja selle õppetöös rakendamist; edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke; tõstame laste ja noorte teadlikkust ning huvi IT valdkonna vastu; kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist haridusasutustele.

Meie tegevused:

 • õppematerjalide loomine ja arendamine, tõlkimine ning kohandamine;
 • koolitused õpetajatele ja juhendajatele;
 • haridusasutustele IT õppe rakendamiseks vajalike tehnoloogiliste seadmete soetamise toetamine;
 • teavitus- ja populariseerimistegevused: info jagamine, õpilasürituste ja -konkursside korraldamine; programmi ja selle tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele;
 • koostöövõrgustiku arendamine erinevate osapooltega valdkonna arendamiseks.

Lisainfo:

Kristi Salum            
ProgeTiigri programmijuht
Haridus- ja Noorteamet    
tel: 5342 2398; 628 5891 
kristi.salum@harno.ee    

Kirke Kasari
ProgeTiigri projektijuht
Haridus- ja Noorteamet    
tel: 5302 1246
kirke.kasari@harno.ee

ProgeTiigri tegevustega liitunud haridusasutused

HTM kutsus ProgeTiigri programmi ellu 2012. aasta augustis eesmärgiga tõsta õppijate digipädevust ja tehnoloogilist kirjaoskust.

Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi ja teemasid: inseneriteadused (informaatika, mehhatroonika, elektroonika), disain ja tehnoloogia (3D-tehnoloogia, multimeedia, animatsioon, graafika), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (arvutiteadused, digitaalne kommunikatsioon, digiturvalisus).

ProgeTiigri kogumik

ProgeTiigri kogumik annab ülevaate tehnoloogiaõppeks sobivatest seadmetest ja keskkondadest. Samuti oleme sinna koondanud digitaalsed õppematerjalid ja õpilood, mis aitavad erinevaid seadmeid ja keskkondi õppetöösse rakendada. 

Vaata lähemalt: ProgeTiigri kogumik

Informaatika digiõpikud I ja II kooliastmele
 

ProgeTiigri programmil on valminud kaks digiõpikut.

 • Digiõpik I kooliastmele, kust leiab sellised teemad nagu digikunst, digimeedia ja digiohutus.
 • Digiõpik II kooliastmele teemadega digimeedia, programmeerimise ja digihügieen.

Digiõpikuid saavad kasutada erinevate digivõimalustega koolid kas informaatika ainetunnis, teistesse ainetesse lõimitult või huviringis, pakkudes seda täies mahus või erinevaid teemasid kombineerides. Õpetajate toetamiseks on koostatud ka vastavad didaktiliste soovitustega aine- ja tunnikavad.

Mõlemad digiõpikud põhinevad varasemalt väljatöötatud kontseptsiooni „Uued õppeteemad põhikooli informaatika ainekavas nüüdisaegsete IT-oskuste omandamise toetamiseks“ vastavate kooliastmete osadel. Digiformaat annab võimaluse neid õpikuid järjepidevalt kaasajastada.

Vaata lähemalt: Digiõpik I ja II kooliastmele

Digiõpikud loodi Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Gümnaasiumi informaatika ainekava

Uus gümnaasiumi informaatika ainekava arendab nii raal- kui disainmõtlemist. Ainekava keskmes olev digilahenduse arendusprojekt paneb meeskonnana tööle erineva ettevalmistuse saanud õpilased. Õpilased asetatakse päriselulisse olukorda, kus tuleb igaühel täita oma roll ning samas pingutada koos ühise eesmärgi nimel.

Informaatika ainekava koosneb viiest valikkursusest ja digilahenduse arendusprojektist:

 • Programmeerimine (põhimõisted, koodikirjutamise baasoskused)
 • Tarkvaraarendus (andmestruktuurid, andmevahetus, kasutajaliides, tarkvaraarenduse projekt)
 • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (kasutajatelt andmete kogumine, prototüüpimine, disain)
 • Tarkvara analüüs ja testimine (nõuete analüüs, nõuetele vastavuse hindamine, uurimismeetodid, testimine, dokumentatsioon)
 • Digiteenused (baasteadmised infosüsteemidest, infosüsteemi haldus, riskide ja intsidentide haldus)
 • DigiTaru ehk digilahenduse arendusprojekt. Tehakse 3-5 liikmelistes rühmades, soovitavalt on igal rühmal kaks mentorit, üks koolist ja teine IT ettevõttest.

Loe gümnaasiumi informaatika ainekava kohta lähemalt 

ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor õppetööks vajalike seadmete soetamiseks

Kord aastas kuulutame välja taotlusvooru, kus saavad osaleda kõik alus- ja üldharidusasutused (sh erakoolid ja erikoolid), kes soovivad lastele/õpilastele korraldada keerukamate IT-oskuste õpetamiseks (programmeerimine, robootika, digimeedia) vajalike seadmete soetamiseks toetust.

Toetust saab taotleda näiteks mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade (andurid, akulaadijad jms), elektroonika-mehhaanika komplektide (KITide), 3D printerite ning programmeeritavate droonide soetamiseks.

ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor 2021 on lõppenud.

Varasemalt toetust saanud haridusasutused:

Seadmete taotlusvoor 2014-2021

Järgnevalt leiab ülevaate erinevatest tehnoloogiahariduse koolitustest, mida ProgeTiigri programmi raames haridustöötajatele pakume. Koolituste sisukirjelduse ning toimumise aja leiab koolituskalendrist

ProgeTiigri koolitusi on võimalik tellida sisekoolitusena ka oma haridusasutusse või oma piirkonna asutustele. Palun andke oma soovist teada ProgeTiigri programmijuhile: Kristi Salum, kristi.salum@harno.ee 

Robootika ja mehhatroonika:

 • ProgeTiigri targad elektroonilised ja robootilised vidinad
 • ProgeTiigri robootikavahendite lühikoolitus
 • LEGO Education ja targad vidinad
 • LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus
 • LEGO Mindstorms EV3 algajatele
 • LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele
 • LEGO Education SPIKE Prime baaskoolitus

3D disain:

 • Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine

Muu:

 • Informaatika digiõpikute koolitused
 • ProgeTiigri seadmete taotlusvooru koolitus
 • Gümnaasiumi informaatika valikkursuste juhendajate koolitused
 • Tellimuskoolitused

ProgeTiigri programm toetab koole ja lasteaedasid erinevate tegevuste kaudu. Edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke, teeme koostööd tehnoloogilise kirjaoskuse arendamiseks üle kogu Eesti.

Selleks, et meie tegemistega kursis olla, liitu ProgeTiigri võrgustikuga!

ProgeTiigri programmi võrgustiku infokirjade kaudu edastame informatsiooni valdkonna materjalide, seminaride, koolituste, infopäevade, taotlusvoorude ja teiste põnevate ürituste kohta. 

Listiga saab liituda SIIN.

ProgeTiiger teeb koostööd paljude IT-valdkonna eestvedajatega.

ProgeTiigri koostööpartnerid on:

 • Eesti Informaatika Õpetajate Selts (EIÕPS)
 • Teadushuvihariduse Liit 
 • Eesti Haridustehnoloogide Liit (EHtL) 
 • Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid (AHI)
 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Ülikool 
 • Tallinna Tehnikaülikool

ProgeTiigri programmi tegevuste hulka kuulub erinevate teavitus- ja populariseerimisürituste korraldamine või toetamine. ProgeTiigri võrgustiku liikmed aitavad ellu viia ProgeTiigri programmi tegevusi, korraldades maakondades seminare, koolitusi, infopäevi. Koostöös korraldatakse ka üleriigilisi õpilasüritusi, -võistlusi ja teisi põnevaid üritusi. 

Programmi tegemiste ja sündmuste kohta leiad rohkem informatsiooni Facebooki-grupist ProgeTiiger.

ProgeTiigri tulevikutegijad 2021

Õpilasüritus “ProgeTiigri tulevikutegija 2021” leiab aset 27.09 - 19.11.

Juba neljandat korda saavad õpilased end proovile panna lahendades õppetöö ajal või huviringis programmeerimise, robootika, digikunsti ja -ohutuse ülesandeid. Kasutada võib etteantud ülesandeid või mõelda välja oma väljakutse. Ootame kõiki osalema!

Dokumendid ja viited

ProgeTiiger Facebookis

ProgeTiigri programmi tegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“.

Viimati uuendatud 17.09.2021