Karjääriõpe

Karjääriõpe on teoreetiline ja praktiline õpe, milles õpilane arendab teadlikkust iseendast ja oma võimalustest, omandades teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest. Karjääriõpe keskendub õpilase karjääri kujundamise pädevuste arendamisele.

Karjääri kujundamise pädevused on üldpädevused, mida iga inimene kasutab karjääri kujundamisel kogu oma elu jooksul. Need pädevused aitavad koguda, analüüsida, sünteesida ja organiseerida enesekohast ning haridus- ja kutsealast infot, teha valikuid, otsustada ja korraldada üleminekuid ja oma karjääri teadlikult kavandada.

Karjääriõppe peateemad on:

  • Eneseteadlikkus ja selle tähtsus karjääri kujundamisel
  • Võimaluste tundmine ja selle tähtsus karjääri kujundamisel
  • Otsustamine ja planeerimine
  • Tegutsemine – plaani elluviimine

Üldhariduskoolide õppekavadest võib karjääriõpet leida mitmest kohast. Esiteks kuulub põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadesse spetsiaalne karjääriõpetuse õppeaine. Teiseks on riiklikes õppekavades üheks läbivaks teemaks „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, mis tähendab muuhulgas ka karjääriteenuste pakkumist.

Kutseõppe eesmärk kutseõppeasutuse seaduse järgi on luua võimalused sellise isiksuse kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused, hoiakud, vilumused ja sotsiaalne valmidus töötamiseks, ühiskondlikus elus osalemiseks ja elukestvaks õppeks. Et seda eesmärki saavutada, peab kool muuhulgas ka tagama õpilastele karjääriteenuste (karjääriinfo ja -nõustamise) kättesaadavuse, kuid karjääri kujundamise pädevusi arendatakse kutseõppes läbivalt.

Karjääri kujundamise pädevuste mudel
Karjääri kujundamise pädevuste mudel

Viimati uuendatud 19.04.2021