Lõpudokumendid

Siit leiad juhised õppeasutele lõpudokumentide plankide ja medalite tellimiseks ja mahakandmiseks, samuti juhised varem kooli lõpetanutele oma lõpudokumentide duplikaatide taotlemiseks.

Plankide ja medalite tellimine

Lõpudokumentide plankide ja medalite tellimine Haridus- ja Noorteametist toimub ainult Eksamite Infosüsteemi ehk EISi plankide haldamise mooduli kaudu. Harnole ja Eesti koolidele mõeldud moodulis saab planke tellida, arvele võtta, väljastada, maha kanda ja plankide üle aruandlust pidada. Esialgu on juurdepääs ainult koolijuhil, kes saab anda kasutusõigused edasi oma asutuses lõpudokumentidega tegelevale isikule.

  • Lõpudokumentide plangid tellitakse järgnevaks kevadeks ette, tellimus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks.
  • Medalite tellimused tuleb esitada esimesel võimalusel, kui õppeasutusel on selgunud vajaminevate medalite kogus, kuid hiljemalt 1. juuniks

Tellimisel tuleb elektroonilises keskkonnas täita ära märkida plankide või medalite kogus liikide kaupa ning tellimuse täitmise tähtaeg. Et kiirendada ja lihtsustada plankide väljastamist ja sellega seotud asjaajamist, palume teavitada meid plankide väljavõtmise kuupäevast vähemalt kolm päeva varem.

Rikutud plankide mahakandmine

Kohe pärast andmete sisestamist avaneb plankide haldamise moodulis võimalus vormistada plankide mahakandmise akt. Akt tuleb esitada Haridus- ja Noorteametile koos rikutud/kehtetute plankidega aadressile Lõõtsa 4, 11415 Tallinn. Eelneva õppeaasta hävitamisele kuuluvad plangid tuleb meile tagastada hiljemalt 1. novembriks.

Aruandlus

Aruannet kasutatud plankide kohta eraldi esitama ei pea. Kui kõik andmed on süsteemi kantud ja nende õigsus üle kontrollitud, tuleb lihtsalt kinnitada aruande periood.

Plankide haldamise moodul

Lisainfo

EIS-i kasutajatugi: tel 730 2135, e-post eis@harno.ee

Lõpudokumendid: Harno arhivaar Maarja-Liisa Kütt, tel 735 0525, e-post Maarja-Liisa.Kutt@harno.ee

Lõpudokumentide duplikaadid

Kui varasem lõputunnistus, hinneteleht, diplom või akadeemiline õiend pole enam kasutuskõlblik või seda pole alles, saab taotleda dokumendi kehtetuks tunnistamist ja duplikaadi väljastamist. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Mees kasutab arvutit

Duplikaadi saab lõpudokumendi omanik taotleda juhul, kui:

  • Algdokumendi tekst on muutunud ajaga raskesti loetavaks.
  • Vähemalt üks täht algdokumendi tekstis on muutunud mitteloetavaks.
  • Tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus.
  • Algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood.
  • Algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud.
  • Algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

Kui soovid taotleda duplikaati üldhariduskooli lõputunnistusele või hinnetelehele, tuleb esitada algdokumendi välja andnud õppeasutuse direktorile taotlus, näidates ära taotluse esitamise põhjus, taotleja isikuandmed ning kooli lõpetamise aasta. Kui algdokument on alles, aga rikutud, tuleb taotlusele lisada ka see.

Kui soovid taotleda duplikaati kutsekooli lõputunnistusele, hinnetelehele või kõrgkooli diplomile või akadeemilisele õiendile, tuleb esitada taotlus algdokumendi välja andnud õppeasutuse juhile, näidates ära taotluse põhjuse. Duplikaadi taotleja lisab taotlusele algdokumendi, välja arvatud algdokumendi hävimisel, kadumisel või varastamisel. 

Kui algdokumendi väljaandnud kool on ümber korraldatud, tuleb taotlus esitada kooli asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele, kes saadab taotluse ümberkorraldatud kooli õigusjärglasele duplikaadi väljastamiseks või selle puudumisele muule piirkonna koolile.

Kui väljaandnud õppeasutuse tegevus on lõpetatud, tuleb taotlus duplikaadi saamiseks esitada õppeasutuse õigusjärglasele või selle puudumisel Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Kool või ministeerium saadab rikutud dokumendi Haridus- ja Noorteametisse hävitamiseks.

Duplikaadi väljaandmisega kaasnevad kulud kannab duplikaadi taotleja. Vaid juhul, kui selgub, et algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt, kannab kulud duplikaadi väljaandja.

Viimati uuendatud 08.04.2021