Digiõppevara

Harno eestvedamisel arendatakse ja toetakse Eestis digitaalse õppevara loomist. Digiõppevara ehk e-õppevara on kõik digitaalsel kujul avaldatud õppematerjal.

Lisaks aine õppimisele tõstab kaasaegse digiõppevara ja -tehnoloogia kasutamine õpilaste digioskuseid ja elavdab õpetamist ja õppeprotsessi. Digiõppevara ei ole aga mõeldud ainult õpilastele ja õpetajatele Eesti koolides. See on abiks ka näiteks koduõppel olevatele õpilastele, eestikeelse õppekeelega koolidele välismaal, huvikoolidele, lapsevanematele ja elukestvas õppes osalejatele. 

2020. aasta sügisel valmisid Eesti õpetajate kaasabil digiõpikud ka õpilastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppes või vajavad muul põhjusel kergemat õppevara.

E-koolikott

Digitaalsed õpikud, ülesanded, töölehed, mängud, videod ja muud õppematerjalid oleme koondanud spetsiaalsesse digiõppevara portaali E-koolikott

E-koolikotist leiab kõige kaasaegsema õppematerjali nii alus- ja üldhariduses kui ka kutsehariduses kasutamiseks. Iga õpetaja saab E-koolikotis olevaid õppematerjale otsida ja kasutada, sinna oma loodud õppematerjale lisada, sobivatest materjalidest kogumikke luua, ning materjale või kogumikke oma õpilastele lahendamiseks suunata. E-koolikotis olevad õppematerjalid on seotud riikliku õppekavaga ning need vaadatakse oma valdkonna aineekspertide poolt üle. Lisaks sellele leiab E-koolikotist hulgaliselt kirjastuste poolt välja antud õppevara ja palju muud.

Remote video URL

E-kogud

Ühte teemat või osaoskust käsitlevad digitaalse õppevara kogumikud on e-kogud. E-kogud koosnevad e-ülesannetest ja diagnostilistest testidest ehk d-testidest. Nende eesmärk on arendada e-hindamist ja soodustada selle kasutuselevõttu.

E-kogud pakuvad õpetajatele tuge uudsete hindamismeetodite kasutamisel nii kujundava õppeprotsessi juhtimisel kui ka õpilaste teemapõhiste teadmiste ja oskuste testimisel. E-kogusid on tänaseks valminud paljudel riikliku õppekava teemadel kõigis kolmes põhikooliastmes.

Kõik e-kogud on kättesaadavad nii eesti kui ka vene keeles eksamite infosüsteemis EIS

Juhend e-kogude kasutamiseks EISis

.

Kuidas võiksid e-kogud sind aidata?

Õpetaja

 • Säästab aega, ülesandeid hindab arvuti.
 • Jälgib õpilaste edenemist, õpilaste tulemused säilivad.
 • Kasutab kontrollitud ja kvaliteetseid harjutus- ning hindamisvahendeid.
 • Saab kasutada e-ülesandeid paindlikult ja paljudes olukordades.

Õpilane

 • Saab kohe teada enda tulemuse.
 • Arenevad digipädevus ja enesehindamise oskus.
 • Suureneb õpimotivatsioon tänu interaktiivsele ja elulisele sisule.
 • Mõistab konteksti kaudu paremini ainealast sisu.

Lapsevanem

 • Teab, et laps kasutab tehnoloogiat õppimiseks.
 • Saab ülevaate sellest, mis teemal laps toetust vajab.

Digiõppevara haridusliku erivajadusega õpilastele

Lihtsustatud õppevara sobib õpilastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel, õppuritele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava (IÕK), muukeelsetele õpilastele, samuti kasutamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel. Iga neist ainepõhistest õpikutest on terveks õppeaastaks mõeldud terviklik kogumik tekstidest, ülesannetest, illustreerivatest piltidest ja õpetlikest videotest.

Võrreldes tavaõppekavale loodud materjaliga on nendes õpikutes kergem teemakäsitlus, lihtsam keelekasutus, jõukohasemad ülesanded, selgem ülesehitus ja suurem kiri. Kuna õpikud on digitaalsed, omandab laps ka arvuti- ja nutiseadme kasutamise oskuseid. Õpikud asuvad OPIQ platvormil ja on leitavad E-koolikoti kaudu.

Valminud on lihtsustatud õppele vastavad digiõpikud:

 • inimeseõpetuses 1.–5. ja 8.–9. klassidele;
 • matemaatikas 2. ja 4. klassidele;
 • loodusõpetuses 5. ja 8.–9. klassidele.

Kõik need materjalid on osa Digipöörde programmist. Digipööre on programm, mille käigus Harno e-hindamist ja e-õppevara välja arendab. Digipöörde programmis viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ tegevusi, mille laiem eesmärk on toetada õppijast lähtuva õpikäsituse rakendumist. 

Viimati uuendatud 05.02.2021