Digiõppevara

Harno eestvedamisel arendatakse ja toetakse Eestis digitaalse õppevara loomist. Digiõppevara ehk e-õppevara on kõik digitaalsel kujul avaldatud õppematerjal.

Lisaks aine õppimisele tõstab kaasaegse digiõppevara ja -tehnoloogia kasutamine õpilaste digioskuseid ja elavdab õpetamist ja õppeprotsessi. Digiõppevara ei ole aga mõeldud ainult õpilastele ja õpetajatele Eesti koolides. See on abiks ka näiteks koduõppel olevatele õpilastele, eestikeelse õppekeelega koolidele välismaal, huvikoolidele, lapsevanematele ja elukestvas õppes osalejatele. 

E-koolikott

Digitaalsed õpikud, ülesanded, töölehed, mängud, videod ja muud õppematerjalid oleme koondanud spetsiaalsesse digiõppevara portaali E-koolikott

E-koolikotist leiab kõige kaasaegsema õppematerjali nii alus- ja üldhariduses kui ka kutsehariduses kasutamiseks. Iga õpetaja saab E-koolikotis olevaid õppematerjale otsida ja kasutada, sinna oma loodud õppematerjale lisada, sobivatest materjalidest kogumikke luua, ning materjale või kogumikke oma õpilastele lahendamiseks suunata. E-koolikotis olevad õppematerjalid on seotud riikliku õppekavaga ning need vaadatakse oma valdkonna aineekspertide poolt üle. Lisaks sellele leiab E-koolikotist hulgaliselt kirjastuste poolt välja antud õppevara ja palju muud.

E-kogud

Ühte teemat või osaoskust käsitlevad digitaalse õppevara kogumikud on e-kogud. E-kogud koosnevad e-ülesannetest ja diagnostilistest testidest ehk d-testidest. Nende eesmärk on arendada e-hindamist ja soodustada selle kasutuselevõttu.

E-kogud pakuvad õpetajatele tuge uudsete hindamismeetodite kasutamisel nii kujundava õppeprotsessi juhtimisel kui ka õpilaste teemapõhiste teadmiste ja oskuste testimisel. E-kogusid on tänaseks valminud paljudel riikliku õppekava teemadel kõigis kolmes põhikooliastmes.

Kõik e-kogud on kättesaadavad nii eesti kui ka vene keeles eksamite infosüsteemis EIS

Iga e-kogu sisaldab elektroonilisel kujul olevaid ülesandeid ehk e-ülesandeid. E-ülesanded on erineva pikkuse, raskusastme, tüübi ja suunitlusega ülesanded, mida õpetaja saab vajaduse ja oma parima äranägemise järgi kombineerida ning õpilastele kasutamiseks suunata. Kõik e-ülesanded vastavad PRÕKi õpitulemustele või osaoskustele ja teemadele ning on tasuta kättesaadavad EISis.

E-ülesannetes kasutatud kontekstid on elulähedased ja autentsed. E-ülesannete sisu on vastavale vanuserühmale eakohane ning aitab tõsta õpimotivatsiooni. E-ülesannetes on kasutatud erinevaid digikeskkonna võimalusi: pildi-, video- ja helimaterjale ning interaktiivseid ülesandetüüpe.

Enamik ülesandeid on arvutihinnatavad, mis tähendab, et nii õpilasel kui ka õpetajal on võimalik saada kohe täpset tagasisidet. Tagasiside esitatakse punktidena (nt neli punkti viiest). Korrektsete vastuste nägemise funktsioon võimaldab õpilasel enda vastuseid õigetega võrrelda ja tehtud vigadest õppida. Automaatselt saadav tagasiside hoiab kokku õpetajal hindamisele kuluvat aega ja teeb õpilaste tulemuste analüüsimise lihtsamaks.

E-kogudes sisalduvate e-ülesannete kasutamine õppetegevuses ei ole mingil viisil piiratud. Õpetaja otsustab ise, millises õppeprotsessi etapis milliseid ülesandeid kasutada. Näiteks võib e-ülesandeid kasutada tavatunnis või kodus harjutamiseks, teadmiste kinnistamiseks. Ülesanded sobivad õpiraskustega õpilaste järele aitamiseks või võimekamate õpilaste toetamiseks. Ülesandeid võib enda äranägemise järgi kombineerida klassis või kodus harjutamiseks, kasutada kontrolltöödeks kordamiseks või mingil põhjusel koolitundides vähem osalevate õpilaste õppekavakohase arengu tagamiseks jpm.

Trükised:

Igas e-kogus oleva diagnostilise testi eesmärk on selgitada välja õpilase varasemate teadmiste ja oskuste ulatus ning õppimise käigus tekkinud lüngad konkreetse teema, keeletaseme või osaoskuse kohta.

D-testide kasutamise koht õppeprotsessis on iga testi ja aine puhul konkreetselt määratud. Kujundavat hindamist toetavad testid on mõeldud kasutamiseks kas enne teema läbimist, õpetamise ajal või pärast teema õpetamist. Testid kontrollivad õpilaste teadmisi varem omandatud õpitulemuste või osaoskuste kontekstis ning on mõeldud nii õpilastes teema vastu huvi äratamiseks ja teadmiste kordamiseks kui ka õpetajale teemapõhise õpiprotsessi paremaks korraldamiseks.

Õppekavade ülesehitusest ja õpetamise loogikast sõltuvalt on diagnostilised testid koostatud kas lineaarsete testidena või testidena, mille ülesehitus sõltub õpilaste vastustest. Lineaarsed teemapõhised testid koosnevad valikvastustega küsimustest ega vaja üldjuhul lahendamiseks rohkem kui 10–15 minutit. Õpilaste vastustest sõltuvate testide puhul sõltub sisu ja pikkus igast konkreetsest lahendajast. Talle esitatakse täpsustavaid küsimusi eelnevalt antud vastuste põhjal, et välja selgitada, kus täpselt asuvad lahendaja teadmiste lüngad. Nõrgemate õpilaste puhul võib lahendamiseks kuluda ka kuni üks koolitund.

Kõik d-testid on arvutihinnatavad, mistõttu saavad õpilased ja õpetaja kohe pärast lahendamist tulemuse sõnalise tagasisidena. D-testid annavad sõnalises tagasisides ülevaate kogu rühma ning iga õpilase teemapõhistest või osaoskuste põhistest teadmistest ja oskustest. Sellest lähtuvalt saab õpetaja aidata kas nõrgemaid õpilasi järele, toetada tugevamate arengut või seada ühtne algpunkt teema õpetamise alustamiseks.

E-kogud ning diagnostilised testid on loodud seitsmes valdkonnas. Kasutamiseks saadaval olevate e-kogude ja d-testide nimekirjaga tutvumiseks vali valdkond:

Kõik praeguseks valmis olevad e-kogud on kättesaadavad Eksamite Infosüsteemis (EIS).

Kuidas võiksid e-kogud sind aidata?

Õpetaja

 • Säästab aega, ülesandeid hindab arvuti.
 • Jälgib õpilaste edenemist, õpilaste tulemused säilivad.
 • Kasutab kontrollitud ja kvaliteetseid harjutus- ning hindamisvahendeid.
 • Saab kasutada e-ülesandeid paindlikult ja paljudes olukordades.

Õpilane

 • Saab kohe teada enda tulemuse.
 • Arenevad digipädevus ja enesehindamise oskus.
 • Suureneb õpimotivatsioon tänu interaktiivsele ja elulisele sisule.
 • Mõistab konteksti kaudu paremini ainealast sisu.

Lapsevanem

 • Teab, et laps kasutab tehnoloogiat õppimiseks.
 • Saab ülevaate sellest, mis teemal laps toetust vajab.

Kõige mugavam on õpetajal EISis e-ülesandeid ja d-teste õpilastele lahendamiseks suunata töölaualt. Töölaud on loodud spetsiaalselt selleks, et õpetaja leiaks õppetööks sobivaimad e-ülesanded ja d-testid ühest kohast. Töölaud hõlbustab e-ülesannete ja d-testide õpilastele lahendamiseks suunamist ning parajasti lahendamisel olevatest töödest ülevaate saamist.

Töölaual näeb õpetaja esmalt e-kogude otsingut. Huvi pakkuvad e-ülesanded ja d-testid on otsingu abil kergesti leitavad, kui valida sobiv aine ja soovi korral ka kooliaste. Pärast nende valikute tegemist näeb õpetaja kõiki selles aines ja kooliastmes kättesaadavaid e-kogusid.

Edasi saab õpetaja e-kogudest leitud materjalidega tutvuda ja valida välja need, mida soovib õpilastele lahendamiseks suunata. E-ülesandeid saab töölaualt õpilastele kasutamiseks suunata kahte moodi. Kui õpetaja suunab ülesanded testina, saab õpilane lahendada igat ülesannet ühe korra kindlas järjekorras ja punktid liidetakse kokku. Kui õpetaja soovib, et õpilased lahendaks sama testi mitu korda, peab ta looma uue nimekirja ning suunama testi õpilastele uuesti.

Kui aga õpetaja suunab e-ülesandeid iseseisva tööna, saab õpilane neid lahendada mitu korda ja enda valitud järjekorras. Õpetaja näeb, mitu korda õpilane ülesannet lahendas, kui kaua tal selleks aega kulus ning millise tulemuse ta sai.

Suunamise viisist sõltumata saab õpetaja määrata, kas õpilane näeb kohe oma tulemust ja õigeid vastuseid. Samuti on õpetajal võimalik tutvuda ulatusliku statistikaga lahendatud e-ülesannete või d-testi kohta. Statistikat saab vaadata nii individuaalse õpilase kui ka terve klassi kohta.

Juhendid EISi kasutamise kohta leiab EISi avalehelt.

Kuidas saavad õpetaja ja õpilased EISi sisse logida?

Õpetaja logib EISi sisse ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Õpilased saavad samuti ID-kaarti või Mobiil-ID-d kasutada. Kui õpilastel puudub see võimalus, saab ta EISi sisse logida isikukoodi ja parooli abil. Parooli genereerib õpilastele õpetaja. Parool kehtib seni, kuni keegi teine genereerib samale õpilasele uue parooli, mistõttu soovitame õpilastele paroolid genereerida ja neid kasutada ülekooliliselt.

Miks on oluline, et õpetaja ja õpilane süsteemi sisse logiksid?

Sisselogimine on vajalik selleks, et õpetaja koostatud ja õpilaste lahendatud tööd seotaks konkreetsete lahendajatega. Kui sisselogimist ei toimu, ei kuvata õpetajale, kas ja kuidas tema õpilased süsteemis ülesandeid on lahendanud. Sisselogimisel säilitatakse tulemused ning õpetaja saab jälgida õpilaste edenemist.

Kas EIS ja e-kogud töötavad korrektselt ka tahvelarvutis ning nutitelefonis?

Hetkel ei ühildu EIS nutiseadmetega korrektselt. Seetõttu on EIS ja e-kogud mõeldud kasutamiseks ainult laua- ning sülearvutitel.

Kas õpilased saavad teste lahendada mitu korda?

Nii d-teste kui ka teste, mille õpetaja on ise töölaua kaudu kokku pannud, saab suunata õpilastele mitu korda. Selleks on tarvis luua mitu õpilaste nimekirja ning lisada erinevatesse nimekirjadesse samu õpilasi mitu korda.

Kas õpetaja saab enda poolt kokku pandud teste ja iseseisvaid töid jagada ka teiste õpetajatega?

Praegu ei saa õpetaja seda teha. Lihtsaim moodus kokku pandud testi või iseseisva töö sisu kolleegiga jagada on kopeerides või ekraanitõmmisena. Sealt edasi saab teine õpetaja juba hõlpsasti läbi töölaua ise identse testi või töö koostada.

Kuidas saan vaadata enda õpilaste testide ja iseseisvate tööde tulemusi?

Pärast testi või iseseisva töö kokkupanemist või d-testi õpilastele suunamist ilmub see töölauale paremale paanile tabelisse Lahendamisel jagatud. Tabelis nimele klõpsates test või iseseisev töö avaneb ning avanenud menüüribal on olemas valik Tulemused.

Kes näeb EISis minu õpilaste tulemusi?

Nii testide kui ka iseseisvate tööde tulemused on nähtavad õpetajale, kes need koostas ja õpilastele lahendamiseks suunas. Samuti on tulemused nähtavad teistele sama kooli õpetajatele. Kui testi või iseseisva töö suunaja ei soovi, et tema kooli pedagoogid tulemusi näeksid, on võimalik seda süsteemis piirata.

Õpilaste tulemusi ega statistikat ei näe ükski teise kooli õpetaja ega muu kõrvaline isik (sh HTMi või Innove töötaja).

Kas õpilaste tulemusi või tagasiside on võimalik otse E-kooli või Stuudiumi suunata?

Ei. Hetkel puudub automaatne ühendus EISi ja E-kooli või Stuudiumi vahel. Tulemusi ja tagasisidet on võimalik ühest süsteemist teise viia kasutades traditsioonilist kopeerimise meetodit (Ctrl+C ja Ctrl+V).

Digiõppevara haridusliku erivajadusega õpilastele

2020. aasta sügisel valmisid Eesti õpetajate kaasabil digiõpikud õpilastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppes või vajavad muul põhjusel kergemat õppevara.

Lihtsustatud õppele vastavad digiõpikud on valminud:

 • inimeseõpetuses 1.–5. ja 8.–9. klassidele;
 • matemaatikas 2. ja 4. klassidele;
 • loodusõpetuses 5. ja 8.–9. klassidele.

Võrreldes tavaõppekavale loodud materjaliga on nendes õpikutes kergem teemakäsitlus, lihtsam keelekasutus, jõukohasemad ülesanded, selgem ülesehitus ja suurem kiri. Kuna õpikud on digitaalsed, omandab laps ka arvuti- ja nutiseadme kasutamise oskuseid. Õpikud asuvad OPIQ platvormil ja on leitavad E-koolikoti kaudu.

Lihtsustatud õppevara sobib õpilastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel, õppuritele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava (IÕK), muukeelsetele õpilastele, samuti kasutamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel. Iga neist ainepõhistest õpikutest on terveks õppeaastaks mõeldud terviklik kogumik tekstidest, ülesannetest, illustreerivatest piltidest ja õpetlikest videotest.

  Kõik need materjalid on osa Digipöörde programmist. Digipööre on programm, mille käigus Harno e-hindamist ja e-õppevara välja arendab. Digipöörde programmis viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ tegevusi, mille laiem eesmärk on toetada õppijast lähtuva õpikäsituse rakendumist. 

  Viimati uuendatud 27.10.2021