Tasemetööd

Riiklikud tasemetööd on õppeaine või ainevaldkonna ülesannetest koosnevad hindamisvahendid, mida Haridus- ja Noorteamet iga-aastaselt riikliku õpitulemuste välishindamise osana korraldab. Tasemetöödega saadakse riikliku õppekava eesmärkidest lähtudes tagasisidet õpilaste õpitulemustest erinevates ainevaldkondades põhikooli esimeses, teises ja kolmandas kooliastmes ning gümnaasiumis.


 • Tasemetöö tulemused on abistavaks töövahendiks õpetajatele ja koolidele oma õpilaste teadmiste kaardistamisel ja edasise õppe kavandamisel. Õpilasel ja tema vanemal aitab tasemetöö tulemuste tagasiside teadvustada nii juba omandatud teadmisi kui ka tähelepanu nõudvaid õpivajadusi.
 • Riiklikult annavad tasemetööde tulemused üldistatud teavet õppimise ja õppetöö tulemuslikkuse ja ka selle muutumise jälgimiseks läbi aastate. Kogutud info põhjal saab riiklikult planeerida õpetajate koolitusi, õppekava uuendusi ja õppevara tellimist.

Toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021
 • saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021
 • saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021


Lisaajad 4. ja 7. klasside õpilastele:

 • eesti keel (kirjalik), vene keele (kirjalik), eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline), matemaatika (kirjalik), loodusõpetus (kirjalik), inglise keel (kirjalik ja suuline) ja saksa keel (kirjalik ja suuline) – 18.–22. oktoober 2021
   

NB! Võõrkeelte tasemetööd on mõeldud õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena.

2021. aasta tasemetööd: korraldus ja testide tutvustus 

Olulised tähtajad

 • Haridus- ja Noorteameti poolt tasemetööde korraldamiseks tuleb kõigil koolidel kinnitada Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS 10. septembriks 2021. a  4., 7. ja 10. klassi õppurite andmed.
 • Koolid saavad õpilased registreerida igale tasemetööle nädal enne tasemetöö toimumise kuupäeva.

Seminarid

Tasemetööde ülesehituse, läbiviimise ja hindamise tutvustamiseks toimuvad õpetajatele suunatud veebiseminarid

Aeg

Tasemetöö

Registreerimine

06.09.21 kell 14.00–16.00

Eesti keel emakeelena I ja II kooliaste

Salvestus ja slaidid

06.09.21 kell 14.00–16.00

Vene keel emakeelena I ja II kooliaste

Salvestus ja slaidid

Salvestus ja slaidid (vene keeles)

13.09.21 kell 14.30–16.00

Eesti keel teise keelena I ja II kooliaste

Salvestus ja slaidid: I ka infoleht, II ka infoleht

21.09.21 kell 15.00–16.30

Saksa keel II kooliaste

Ettekande slaidid

30.09.21 kell 15.00–16.30

06.10.21 kell 15.00–16.30

Inglise keel II kooliaste

Salvestus ja slaidid

07.10.21 kell 14.00–16.00            Loodusõpetuse I ja II ka tasemetöö avatud vastuste hindamine  

Korralduslik info

Kõik juhised koolidele e-tasemetööde korraldamiseks, tasemetööde tutvustus ja tasemetöödega seotud tegevuste kalender on leitavad siit:

Üldinfo

E-tasemetööd korraldatakse eksamite infosüsteemis EIS. Tasemetöö korraldus erineb valimisse kuuluvate ja mittekuuluvate õpilaste puhul. 

Nõuded arvutile

 • Keele- ja kirjanduse tasemetöödeks on vajalikud igale arvutile kõrvaklapid.
 • Võõrkeelte tasemetöödeks on vajalikud nii kõrvaklapid kui mikrofonid.
 • Matemaatika tasemetöös võib õpilane kasutada arvutamiseks lisapaberit.

Loe lähemalt: E-tasemetööks sobilike arvutite kirjeldus 

Tasemetööle registreerumine

Riiklikusse valimisse kuuluvad õpilased registreerib tasemetöödele Harno. Valimisse mittekuuluvate õpilaste osalemise tasemetöös otsustab kool. Sellisel juhul registreerib õpilased tasemetööle kool, tagades ühtlasi kooli tasemetööde õigeaegse hindamise. Valimisse mittekuuluvaid õpilasi saab kool e-tasemetööle registreerida EIS-is nädal enne tasemetöö toimumist ning registreerimine lõpeb üks päev enne tasemetöö toimumist.

Enne tasemetööd 

Hiljemalt kaks tööpäeva enne testi toimumist tuleb EIS-is määrata testi administaator ning jagada testis osalevad õpilased ruumidesse, märkides igale ruumile testi toimumise kuupäev ja kellaaeg.

Igale õpilasele tuleb testi sooritamiseks luua parool. Testiparooli saab luua testi läbi viiv õpetaja ja see kehtib ainult ühe konkreetse testi sooritamiseks.  EIS-i püsiparooli saab luua EIS-i kooli administraator ja see kehtib kõigis testides kuni luuakse uus püsiparool või kuni õpilane muudab selle ise endale sobivaks.

Tasemetöödel soovitame kasutada testiparooli, millega suunatakse õpilane täitma kindlat testi.

Kui tasemetööd hindab kooli poolt määratud hindaja, on vaja hindaja määrata testi toimumise päevaks. 

Tasemetöö ajal

Tasemetööd läbiviival õpetajal, kes on EIS-is määratud testi administraatoriks, on testi läbiviimise lehel võimalik tasemetööd vaadata. E-tasemetöö eelvaate nupp kuvatakse, kui grupi esimene õpilane on alustanud testi sooritamist.

Pärast tasemetööd

Pärast e-tasemetöö lõpetamist täidab testi administraator või kooli administraator EIS-is testi toimumise protokolli. Protokoll tuleb täita testi toimumise päeval pärast seda, kui kõik õpilased on tasemetöö lõpetanud. 

Kui tasemetöös on ülesandeid, mille hindab oma kooli õpetaja, tuleb need ülesanded hinnata EIS-is 4 tööpäeva jooksul pärast tasemetöö toimumist. 

Tasemetööde tulemusi saavad vaadata EIS-is: testi sooritajad, testi administraatorid, kooli administraatorid ja õpetajad, kui nad on EIS-is õpilastega seotud.

Juhendid:

Kooli direktor võib võimaldada õpilasele tasemetöö sooritamiseks eritingimusi, kui õpilane on võimeline saavutama ettenähtud õpitulemusi klassikaaslastega võrdväärsel tasemel, kuid vajab selleks oma erivajadusest tulenevalt kauem aega, teistsugust töövormi vms.

Haridusliku erivajadusega õppija tasemetööd peaksid toimuma sarnases vormis ja tingimustel, nagu on toimunud ka tema õppetöö koolis. Näiteks: kui õpilane kasutab õppetööks punktkirja, vajab ta seda võimalust ka tasemetööd tehes. 

Eritingimused, mida kooli direktor võib haridusliku erivajadusega õpilasele tasemetöö tegemiseks võimaldada:

 • Anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta.
 • Viia tasemetöö läbi eraldi ruumis.
 • Kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta.
 • Kasutada ilma õigekirjakontrolli programmita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav.
 • Lubada vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada.
 • Lubada nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele küsimuste ja teksti ettelugemist.
 • Anda kuulmispuudega õpilasele tasemetöö toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre.
 • Kasutada õpiraskustega õpilasel täiendavaid õppevahendeid (sõnaraamatud, abivalemid jms).
 • Selgitada õpiraskustega õpilasele töökorraldusi ning ülesannete teksti täpsemalt ja põhjalikumalt.
 • Kasutada kuulmispuudega õpilasel viipekeele tõlki.

Eritingimuste registreerimine

Tasemetööde puhul ei pea kool enne tasemetöö toimumist eksamite infosüsteemis (EIS) õpilasele eritingimusi taotlema. Kooli direktori otsusel õpilasele võimaldatud ja ka reaalselt rakendatud eritingimused märgitakse pärast tasemetöö toimumist:

 • Elektroonilise tasemetöö puhul eksamite infosüsteemi nelja tööpäeva jooksul pärast tasemetöö toimumist.
 • Paberil tasemetöö puhul paberprotokolli.

NB! Lihtsustatud õppekava järgi õppiv õpilane tasemetöid sooritama ei pea!

2016. aastast alates on kõik teise kooliastme tasemetööd elektroonilised. See tähendab, et töid tehakse arvutil Eksamite Infosüsteemis. Neid töid saab näha siis, kui õpetaja need õpilastele lahendamiseks suunab.

Juhised õpetajale varasemate tasemetööde õpilastele suunamiseks

Elektrooniliste testide tegemist ja EIS-i keskkonna kasutamist saavad harjutada kõik inimesed, kes EIS-i sisse logivad – ka lapsed ja lapsevanemad kodus. Selleks oleme loonud matemaatika harjutustestid, millega saab tutvuda siin.

Harjutustestid ei ole mõeldud õpilase taseme mõõtmiseks ega hinde saamiseks, vaid ainult EISi keskkonnaga harjumiseks! Harjutusteste saab lahendada korduvalt, lahendaja tulemused kirjutatakse üle ja eelmiste soorituste vastuseid ei salvestata.

Siit leiad tasemetööde materjalid ainevaldkondade kaupa:

Viimati uuendatud 20.10.2021