Tasemetööd

Riiklik tasemetöö on küsimustest ja ülesannetest koosnev test, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetöö eest ei panda lapsele hinnet ega anta punktisummat. Kirjeldav tagasiside abistab õpetajat õppetöö edasisel korraldamisel ning annab ka õpilasele endale, tema vanematele, koolile ja riigile infot selle kohta, kuidas õppimine edeneb.

Toimumisajad 2020/2021. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

 • loodusõpetuses 23.–24. septembril
 • matemaatikas 30. septembril– 1. oktoobril

7. klassi õpilastele:

 • loodusõpetuses 21.–22. septembril
 • matemaatikas 28.–29. septembril

Seminarid

Õpetajatele mõeldud tasuta seminarid tutvustavad tasemetööde ülesehitust, korraldust, hindamist jms. 

Tagasisideküsimustikud

Tagasiside küsimustikud on mõeldud täitmiseks vastavate ainete õpetajatele pärast käesoleva õppeaasta tasemetöö toimumist.

Korralduslik info

Tasemetööde korraldamine erineb valimisse kuuluvatele ja mittekuuluvatele õpilaste puhul. 

Valimisse kuuluvad õpilased registreerib tasemetööle Harno. Valimisse kuuluvatele koolidele saadab tasemetööd Harno. Pärast tasemetöö toimumist saadavad koolid valimisse kuulunud õpilaste kontrollitud tasemetööd viie tööpäeva jooksul Harnosse tagasi. Postikulu kannab kool. Ümbrikule palume kirjutada:

Haridus- ja Noorteamet
Polina Popova (tasemetööd)
Lõõtsa 4
11415 Tallinn

Valimisse mittekuuluvaid õpilasi tasemetööle registreerima ei pea. Valimisse mittekuuluvad koolid saavad soovi korral tasemetöö toimumise päeval EISi-st tasemetöö materjalid pdf-kujul alla laadida.

EISi kasutusjuhendid

E-tasemetööd korraldatakse eksamite infosüsteemis (EIS). Korraldus erineb valimisse kuuluvate ja mittekuuluvate õpilaste puhul. 

Nõuded arvutile

E-tasemetööks sobilike arvutite kirjeldus

Keeletestide sooritamiseks on vajalikud igas arvutis kõrvaklapid. Matemaatika tasemetöös võib õpilane kasutada arvutamiseks lisapaberit.

Tasemetööle registreerumine

Valimisse kuuluvad õpilased registreerib tasemetöödele Harno.

Valimisse mittekuuluvaid õpilasi saab kool e-tasemetööle registreerida EISis viis päeva enne tasemetöö toimumist. Registreerimine on avatud kaks tööpäeva (5. ja 4. tööpäeval enne tasemetööd).

Juhendid õpilaste testile registreerimiseks: 

Enne tasemetööd 

Hiljemalt kolm tööpäeva enne testi toimumist tuleb EISis määrata testi administaator ning jagada testis osalevad õpilased ruumidesse, märkides igale ruumile testi toimumise kuupäev ja kellaaeg.

Igale õpilasele tuleb määrata EISi kasutamiseks parool. Kui õpilastele on juba varem paroolid loodud, kehtivad need seni, kuni luuakse uued paroolid.

Juhend parooli määramiseks: 

Ainult testi sooritamiseks ja testi tulemuste vaatamiseks võib õpilastele luua ka testiparooli. Juhend testiparooli loomiseks

Kui testi hindab kooli pool määratud hindaja, on vaja hindaja määrata testi toimumise päevaks. Juhend kirjaliku osa hindaja määramiseks

Tasemetöö ajal

Juhend e-testi läbiviimiseks

Tasemetööd läbiviival õpetajal, kes on EISis määratud testi administraatoriks, on testi läbiviimise lehel võimalik tasemetööd vaadata. E-tasemetöö eelvaate nupp kuvatakse, kui grupi esimene õpilane on alustanud testi sooritamist.

Vastused testi toimumise ajal tihti tekkivatele küsimustele

Pärast tasemetööd

Pärast e-tasemetöö lõpetamist täidab testi administraator või kooli administraator EISis testi toimumise protokolli. Protokoll tuleb täita testi toimumise päeval. Juhend elektroonilise tasemetöö toimumise protokolli täitmiseks

Kui tasemetöös on ülesandeid, mille hindab oma kooli õpetaja, tuleb need ülesanded hinnata. Juhend kirjaliku e-testi hindamiseks 

Tasemetööde tulemusi saavad vaadata EIS-is: testi sooritajad, testi administraatorid, kooli administraatorid ja õpetajad, kui nad on EISis õpilastega seotud. Juhendid:

Kooli direktor võib võimaldada õpilasele tasemetöö sooritamiseks eritingimusi, kui õpilane on võimeline saavutama ettenähtud õpitulemusi klassikaaslastega võrdväärsel tasemel, kuid vajab selleks oma erivajadusest tulenevalt kauem aega, teistsugust töövormi vms.

Haridusliku erivajadusega õppija tasemetööd peaksid toimuma sarnases vormis ja tingimustel, nagu on toimunud ka tema õppetöö koolis. Näiteks: kui õpilane kasutab õppetööks punktkirja, vajab ta seda võimalust ka tasemetööd tehes. 

Eritingimused, mida kooli direktor võib haridusliku erivajadusega õpilasele tasemetöö tegemiseks võimaldada:

 • Anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta.
 • Viia tasemetöö läbi eraldi ruumis.
 • Kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta.
 • Kasutada ilma õigekirjakontrolli programmita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav.
 • Lubada vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada.
 • Lubada nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele küsimuste ja teksti ettelugemist.
 • Anda kuulmispuudega õpilasele tasemetöö toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre.
 • Kasutada õpiraskustega õpilasel täiendavaid õppevahendeid (sõnaraamatud, abivalemid jms).
 • Selgitada õpiraskustega õpilasele töökorraldusi ning ülesannete teksti täpsemalt ja põhjalikumalt.
 • Kasutada kuulmispuudega õpilasel viipekeele tõlki.

Eritingimuste registreerimine

Tasemetööde puhul ei pea kool enne tasemetöö toimumist eksamite infosüsteemis (EIS) õpilasele eritingimusi taotlema. Kooli direktori otsusel õpilasele võimaldatud ja ka reaalselt rakendatud eritingimused märgitakse pärast tasemetöö toimumist:

 • Elektroonilise tasemetöö puhul eksamite infosüsteemi nelja tööpäeva jooksul pärast tasemetöö toimumist.
 • Paberil tasemetöö puhul paberprotokolli.

NB! Lihtsustatud õppekava järgi õppiv õpilane tasemetöid sooritama ei pea!

Alates 2016. aastast on kõik teise kooliastme tasemetööd elektroonilised. See tähendab, et töid viiakse läbi arvutil Eksamite Infosüsteemis. Neid töid saab näha siis, kui õpetaja need õpilastele lahendamiseks suunab.

Juhised õpetajale varasemate tasemetööde õpilastele suunamiseks

Elektrooniliste testide tegemist ja EISi keskkonna kasutamist saavad harjutada kõik inimesed, kes EISi sisse logivad – ka lapsed ja lapsevanemad kodus. Selleks oleme loonud matemaatika harjutustestid, millega saab tutvuda siin.

Harjutustestid ei ole mõeldud õpilase taseme mõõtmiseks ega hinde saamiseks, vaid ainult EISi keskkonnaga harjumiseks! Harjutusteste saab lahendada korduvalt, lahendaja tulemused kirjutatakse üle ja eelmiste soorituste vastuseid ei salvestata.

Siit leiad tasemetööde materjalid ainevaldkondade kaupa:

Viimati uuendatud 20.04.2021