Noorteseire

Üle 20% Eesti rahvastikust ehk rohkem kui 273 000 inimest on Noorsootöö seadusest tulenevalt noored, see tähendab 7-26 aastased. Eesti noorte eluolust tervikliku ülevaate saamiseks arendame noorteseire süsteemi.

Noorteseire aitab hinnata noorte ja noorsootöö hetkeolukorda riigis ning analüüsida poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid. Neid teadmisi võetakse arvesse uute poliitikate ning noortele suunatud teenuste väljatöötamisel ning parendamisel.

Meie ülesanded:

  • Arendame kohalike omavalitsuste poolt pakutavate noorsootöö teenuste hindamiseks noorsootöö kvaliteedi hindamismudelit. Toetame koostöös Eesti Noorsootöötajate Koguga omavalitsusi selle rakendamisel.
  • Koostöös Statistikaametiga arendame ja hoiame ajakohasena noorteseire juhtimislauda, kuhu on koondatud oluline statistika rohkem kui 14 noortega seonduva teemavaldkonna ja 30 erineva näitaja lõikes.
  • Tellime noorte ja noortevaldkonna jaoks olulistel teemadel uuringuid, osaleme indikaatorite väljatöötamisel ja nende seiramises.
  • Haldame noorteuuringute andmebaasi ning peame Harno blogis noorteuuringute alase info vahendamiseks spetsialistidele, uurijatele, üliõpilastele ja ametnikele noorteseire rubriiki.
  • Anname välja noorteseire aastaraamatut
  • Töötame koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga välja teaduspõhiseid mudeleid noorte osaluse suurendamiseks, tõrjutusriskis noorte toetamise meetmete parendamiseks ning noortekeskse lähenemise juurutamiseks KOV tasandi noorsootöös.
  • Viime ellu noorte ja noortevaldkonna spetsialistide andmeteadlikkuse ja andmekirjaoskuse suurendamiseks koolitus- ja teavitustegevusi.
lapsed

Lisainfo

Martti Martinson
Haridus- ja Noorteamet
Noortevaldkonna kvaliteedi büroo
martti.martinson@harno.ee  

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevuse 6.4. “Teadmiste suurendamine noortest ja noortele suunatud tegevuste mõjust” raames.  

Viimati uuendatud 05.07.2021