IT Akadeemia programm

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) ettevõtete koostööprogramm IKT-ga seotud hariduse kvaliteedi tõstmiseks, valdkonna teaduse arendamiseks ning vajaliku tööjõuressursi tagamiseks.

IT Akadeemia toimib koostööplatvormina, mille kaudu jõuavad ettevõtjate ja ühiskonna vajadused IKT valdkonna haridusse ja ülikoolidesse. IT Akadeemia toel edendame IKT teadust, IKT kõrg- ja kutseharidust, toetame informaatikaõpetajate järelkasvu ja küberkaitse suvekooli läbiviimist. Samuti korraldame IKT arendusprojektide taotlusvoore ja stipendiumikonkursse.

Meie ülesanded:

 • IT Akadeemia programmi ellu viimine ja tegevjuhtimine;
 • Programmi partnerite koostöö koordineerimine ja korraldamine;
 • IKT kutse- ja kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse seire;
 • Valdkondlike uuringute ja analüüside tellimine ning teostamine;
 •  IT Akadeemia programmi teavitustegevuste elluviimine

IT Akadeemial on unikaalne juhtimisskeem. Programmi juhib IT Akadeemia juhtkomisjon, kuhu kuuluvad ettevõtjate, HTMi ja MKMi esindajad ning programmis osalevate haridusasustuse juhid. Haridus- ja Noorteametis on vajalikud ressursid programmi ellu viimiseks ja tegevjuhtimiseks ning programmi strateegilise juhtimise toetamiseks.

Mees ja robootikaseadmed

IT Akadeemia tegevussuunad

IKT teaduse toetamise eesmärgiks on Eesti majanduse ja laiemalt kogu ühiskonna innovatsioonivõimekuse kasvatamine läbi IKT targema kasutuse, IKT teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine prioriteetsetes teadussuundades ning teadus- ja arendustegevuse sidumine õppetegevusega kõigil kõrghariduse astmetel.

Toetatavad teadussuunad

Teadussuunad, mille juhtpartner on Tartu Ülikool:

 • Tehisintellekt ja masinõppimine
 • Andmeteadus ja suurandmed
 • Robotite-inimeste koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides

Teadussuunad, mille juhtpartner on Tallinna Tehnikaülikool:

 • Tarkvara usaldusväärsus
 • Tarkade asjade internet
 • Riistvara ja süsteemide turvalisus ning usaldatavus

Teadussuunad, mille juhtpartner on Tallinna Ülikool:

 • Digipööre ja elukestev õpe

Viited ja failid

 

 Tegevusi rahastatakse osaliselt meetme „IKT programm“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest (proj. nr. 2014-2020.4.05.19-0001).

Kõrghariduse edasiseks arenduseks on eesmärk 2021. aastal koos programmi partneritega välja töötada uus kõrghariduse meede, mis peaks rakenduma 2022. aastal. 

ITA kõrghariduse fookusõppekavade toetusmeede 2016-2020 

IKT fookusõppekavade toetamise eesmärk oli aidata kaasa lõpetajate oskuste vastavusele tööjõuturu ootustele, Eesti majandusarengu tagamise vajadustele ning IKT kõrghariduse rahvusvahelisele konkurentsivõimele. Toetati Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli kuut õppekava. 

Ülikoolid said toetust kasutada vastavalt vajadusele õppekavade arenduseks, õppejõudude töö tasustamiseks; õppejõudude ja tudengite osalemiseks rahvusvahelistel konkurssidel, konverentsidel jmt; õppetööks vajaliku tehnoloogia soetamiseks. Samuti maksti fookusõppekavade tudengitele stipendiumit ning võimaldati näiteks personaalarvuti kasutamist õpingute ajal. Fookusõppekavade toetamisel rakendati tulemusrahastuse põhimõtet. 
 

IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogrammi üldeesmärk on aidata kaasa IT tasemeõppe (kutsekeskharidus) esiletõstmisele kutsekoolides, et sinna õppima asumine oleks atraktiivne, õppekavad ja õppetöö läbiviimine kvaliteetne ning õppijad suunduksid pärast lõpetamist kas erialasele tööle või edasi õppima kõrghariduse tasemel.

Programmi on kaasatud Tallinna Polütehnikum, Tartu kutsehariduskeskus ja Ida-Virumaa kutsehariduskeskus, samuti teeme koostööd ülikoolide ja ettevõtetega.

Uuendatud on põhikoolijärgsed Tarkvaraarendaja ning IT-süsteemide spetsialisti õppekavad
Õppe lõpetaja saab 4. taseme kutsetunnistuse, millega on võimalik asuda tööle nooremtarkvara arendaja või IT-süsteemide nooremspetsialisti kvalifikatsiooni nõudvale töökohale.


Kutsehariduse pilootprogrammi tegevussuunad:

 • Õppekavade arendamine, õppetöö läbiviimise kvaliteedi tõstmine (sh koostöö kõrgkoolide ja ettevõtjatega).
 • Õppetöö korraldajate ja läbiviijate motiveerimine ning kompetentside arendamine.
 • Õppevara väljatöötamine ja õppetöö läbiviimise tehnilise baasi uuendamine.

Õppekavade arendamine, õppetöö läbiviimise kvaliteedi tõstmine (sh koostöö kõrgkoolide ja ettevõtjatega)

Tegevuste käigus on uuendatud põhikoolijärgsed Tarkvaraarendaja ning IT-süsteemide spetsialisti õppekavad. Õppekavades on oluliselt rohkem IT aineid, kus õpitakse programmeerimist, veebi-, mobiili- ja pilverakenduste loomist, saadakse teadmised tarkvara arendusmeetoditest, andmebaasisüsteemidest jne. Õpe kestab kokku 4 aastat, viimane aasta koosneb suuremas mahus praktikast.

Õppetöö läbiviimisel kasutatakse enam projektipõhist õpet ning arendatakse meeskonnatöö oskusi. 
Selleks, et kutsekooli lõpetades oleks võimalik sooritada edukalt kõrgkooli astumiseks vajalikke riigieksameid, õpitakse gümnaasiumiga võrdväärses mahus matemaatikat, eesti keelt ja inglise keelt. Õppida saab nii eesti kui vene keeles.   

Õppe käigus tehakse tihedat koostööd tööandjatega. Tööandjad panustavad ka õppekava pidevasse arendusse ja praktika võimaluste pakkumisse, et õpe vastaks tööturu vajadustele. Võrreldes kõrgharidusega annab uus õppevõimalus väga heal tasemel praktilise hariduse. Selleks, et karjääriredelil edasi liikuda, on võimalik kõrgkoolis edasi õppida.


Õppetöö korraldajate ja läbiviijate motiveerimine ning kompetentside arendamine

Õpetajatel on võimalik osaleda koolitusel ja meistriklassides, luuakse võimalus enesetäienduseks ettevõtete töökeskkonnas. Selleks, et omandada rahvusvahelist kogemust, saavad õpetajad osaleda välisvisiitidel ning kasutada eTwinningu platvormi võimalusi rahvusvaheliseks projektitööks. Samuti toetame uute õpimetoodikate rakendamist, mh tutvustame ettevõtetes kasutatavaid kaasaegseid tarkvara arendusmetoodikaid.
 

Õppevara väljatöötamine ja õppetöö läbiviimise tehnilise baasi uuendamine

Vastavalt uuendatud õppekavade sisule loome süsteemsed õppematerjalid õppijatele ning juhendmaterjalid õpetajatele. Õppematerjalid peavad toetama aktiivõppemeetodite rakendamist, sotsiaalsete oskuste arendamist, õppeprotsessi diferentseerimist lähtuvalt õppija erinevatest vajadustest, teadmiste ja oskuste kontrollimist. 

Õppevara loomist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001). Kaasaegse õpikeskkonna loomiseks uuendavad koolid arvutiklasse, mobiilseid laboreid, rakendavad uusi veebipõhiseid rakendusi ja keskkondi ning arendavad mh distantsõppe rakendamise võimekust.
 

Eesti koolides on puudu üle 200 informaatikaõpetaja, mistõttu on 2018. aastal alanud tegevuse eesmärk leida ja toetada lahendusi, mis aitaks kvalifitseeritud õpetajaid koolidesse juurde tuua. 

ITA programmist toetame informaatikaõpetajate väljaõppe tugevdamist ja uudsete meetmete kasutuselevõttu Tartu ülikoolis ja Tallinna ülikoolis, kellele on määratud kaasvastutus õpetajakoolituse eest. 

Tegevussuunad

 • Informaatikaõpetajate magistriõppe tugevdamine läbi õppekava arenduse ja ainete uuendamise. 
 • Magistriõppe arendamine informaatika didaktika alase doktoriõppe tugevdamise abil. 
 •  Informaatikaõpetajate, informaatikaalaste huviringide juhendajate jt teadmiste ja oskuste taseme tõstmine. 
 • Teiste ainete õpetajatele informaatika õpetamise baasteadmiste ja -oskuste jagamine. 
 • Toetuse abil luuakse õppelaborid, kus õpetajad õpivad õppetöös rakendama kaasaegset tehnoloogiat.
 • Meetmest rahastatakse tudengite stipendiumite maksmist. 
Õpetaja robotiga

Rahvusvahelise küberkaitse suvekooli strateegiline eesmärk on tutvustada valdkonna Eesti teadust ja anda Eestis õppivatele doktorantidele, õppejõududele ja teadlastele võimalus luua sidemeid välisülikoolide vastavate teadlaste ning spetsialistidega. Suvekoolides on osalenud sadu doktorante kümnetest riikidest üle maailma. 2021. aastal on suvekooli korraldajaks Tartu ülikool.

IT Akadeemia programmi raames anname koostöös Microsoftiga välja välisõpingute magistristipendiumit ning koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga Ustus Aguri nimelist doktorandistipendiumit (kandideerimine avatud). Doktorandistipendium on kõrgeim valdkonna tunnustus Eestis. 

Loe lähemalt: Ustus Aguri stipendium

IT Akadeemia programmi strateegilise juhtimisega tegeleb haridus- ja teadusministri kinnitatud  juhtkomisjon.

Juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad:

 • Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja
 • Teet Tiko, Haridus- ja Teadusministeeriumi keskhariduse osakonna kutsehariduse büroo juht
 • Siim Sikkut, Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium, side ja riigi infosüsteemide asekantsler
 • Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht
 • Ants Sild, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Baltic Computer Systems AS juhatuse liige
 • Agu Leinfeld,  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Datel AS-i tarkvara ja- tehnoloogia direktor
 • Ivo Lasn, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Playtech Estonia OÜ direktor

Juhtkomisjoni nõuandvad eksperdid on:

 • Hendrik Voll, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor
 • Kristjan Vassil, Tartu Ülikooli teadusprorektor
 • Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli teadusprorektor

Juhtkomisjoni ülesanded on:

 • Kinnitada IT Akadeemia (edaspidi ITA) programm.
 • Kinnitada ITA toetusmeetmed ning iga-aastane eelarve.
 • Kinnitada reeglid ja juhised, mis on vajalikud ITA tegevuste elluviimiseks.
 • Teostada järelevalvet ITA programmi elluviimise üle (sh kinnitada programmi aruandlus) ja analüüsida tulemusi.

IT akadeemia viib läbi IKT valdkonna uuringuid ja analüüse, mh kaardistame IKT valdkonna arenguid kutse- ja kõrghariduses, IKT teaduses ning ettevõtluses.

Viimati uuendatud 15.10.2021