Distantsõpe

Sellelt leheküljelt leiad juhiseid, materjale ja nõuandeid distantsõppe praktiliseks korraldamiseks.
 • 1. septembrist hakkab haridusasutustes kehtima lihtsustatud karantiini kord. Neis üldharidus- ja kutsekoolides, kus õppetöö algab varem, saab juba enne seda rakendada lihtsustatud korda.

 • Alates 26. augustist tuleb kanda maski kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu sisenemisel ei nõuta COVID tõendit. Haridus- ja noorsootööasutustes maskikandmise kohustust ei ole. Küll aga soovitame kanda maske vaktsineerimata töötajatel ning kõrge või väga kõrge riskitaseme korral ka kõigil teistel.
  Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kelle jaoks see on tervislikel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.
 • Samuti alates 26. augustist tuleb oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendada kõigil nii huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses kui -õppes osalejatel. Kaob seni siseruumides kehtinud 50- ja väljas 100-inimeseline piirarv. Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid ning oma nakkusohutust ei pea kusagil tõendama alla 18-aastased inimesed. 

Info, juhised ja nõuanded distantsõppe korraldamiseks

Distantsõpe e kaugõpe on õppevorm, kus õppijad ja õpetajad on füüsiliselt üksteisest eraldatud.

Digiõpe on digivahendite abil tõhustatud õppimise viis mistahes õppevormis (nt kaugõppes, lähiõppes, põimõppes).

Hajaõpe e paindõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga (st samal ajal) on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis.

Kontaktõpe on samas füüsilises või virtuaalses õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad korraga (st samal ajal) nii õppija kui ka õpetaja, õppejõud või koolitaja (nt loeng, seminar, juhendamine, konsultatsioon jne).

Lähiõpe on õppevorm, kus õpe toimub ühises füüsilises ruumis (nt üldhariduskoolis enamasti klassis ja kõrgharidusasutuses üldjuhul auditooriumis).

Põimõpe on õppevorm, kus osa õppest toimub lähi- ja osa kaugõppena.

Veebiõpe on õppevorm, kus õppetöö toimub täielikult veebipõhise kaugõppena.

Koduõpe ei tähenda sama, mida distantsõpe. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi saab laps koduõppel olla kas tervislikel põhjustel või lapsevanema soovil. Koduõpet tervislikel põhjustel korraldab lapsele kool, kuid see on siiski väga erandlik meede, mille rakendamiseks vaja Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust. Koduõpet lapsevanema soovil korraldab ja rahastab vanem ise, selleks tuleb esitada koolile taotlus hiljemalt 20. augustiks I poolaastaks koduõppele jäämiseks ja hiljemalt 20. detsembriks II poolaastaks koduõppele jäämiseks.

Naine õpetab poissi
Tüdruk lahendab arvutis ülesandeid
Poiss nutiseadmes

Digiõppest ehk digivahendite abil tõhustatud õppimise viisist on palju kasu nii distantsõppe, lähiõppe kui ka põimõppe korraldamisel.

NB! Kui õpilasel puudub kodus arvuti/nutiseade, siis tuleks esmalt arutada seadme perele koolist laenamise võimalust, kuid võimalik on pöörduda abi saamiseks ka Facebooki gruppi "Igale koolilapsele arvuti!"

Kõigile õpilastele ja õpetajatele ei pruugi õpe digitehnoloogiliste vahendite abil sobida. Turvalisem võib olla vähemalt osaliselt jätkata ka distantsõppes õpetamist juba tuttavate vahendite abil: õpikud ja töövihikud, aga ka last kodus ümbritsevad ilukirjanduslikud ja teatmeteosed, ajakirjad-ajalehed, lauamängud, looduslik keskkond, lillepott seemnete külvamiseks või köögikaal kuivainete kaalumiseks.

Paindlikkus ja vastastikune mõistmine on sujuva ja tulemusliku kodusõppe alus. Rohkem kui tavaliselt tuleb väärtustada positiivset meeleolu, paindlikku õppijakeskset lähenemist ning kollegiaalset kokkuhoidu.

Endiselt on oluline, et õpilased tegeleksid järjepidevalt mõtestatud õppimisega. Õpetaja on abiks eelteadmistega seoste loomisel, lähenedes teemale eri nurkade alt, pakkudes huvipakkuvaid ja arendavaid ülesandeid. Kinnistamine ja kordamine olgu samuti läbimõeldud ja tõhus:

Poisid kodus õppimas

Kodusõppes on lastel (ja vanematel) turvalisem jätkata sarnaste materjalidega, mida on õpetaja tavapäraselt koolis kasutanud. Õpetaja õpetamisjuhised on nüüd põhjalikumad, ülesanded täpsemateks sammudeks jagatud ning näitlikustamiseks on rohkem e-keskkonna materjale. Õpetajad saavad kasutada varasemaid tehnoloogilisi ja koostööoskusi ning õppida juurde uusi oskusi. Sellegipoolest ei ole paber ja pliiats kuhugi kadunud.

Kodusõppes on hea ära kasutada keskkonnad ja materjalid, mis õpilasi ümbritsevad: ilukirjanduslikud ja teatmeteosed, ajakirjad, ajalehed, lauamängud, looduslik keskkond, kodus leiduvaid vahendeid uurimuslikuks õppeks (seemnete külvamiseks lillepott, ajalehtedest, ajakirjadest lõigatavad tekstid ja pildid, kaalumiseks kuivainete varud, liikumisega seotud mõõtmised: sammude ja teekonna pikkused, kiirused, maastiku kirjeldused, ilmavaatlused, puudel ja põõsastel toimuvad muutused jne). Näiteks võiks õpilastele korraldada leiutamiskonkursi. Leiutisi võiks pildistada ja teistele näidata. 

Kuna eriolukorra tingimustes on liikumisvõimalused oluliselt piiratud, suureneb uurimusliku õppe, eelkõige kodukoha uurimise tähtsus. Kui olukord võimaldab ja saab teiste inimestega distantsi hoida, siis võib kodukandis uurida loodust, ajalooga seotud mälestusmärke, hooneid vmt. Kindlasti on kodukohas objekte, mille päritolu või funktsioon vajab uurimist ja ümbermõtestamist. Siin võib ühendust võtta ka kohaliku omavalitsusega. III kooliastmes võib seda ühitada ka kohustusliku loovtöö tegemisega. See annab muu hulgas võimaluse liikuda värskes õhus!

HEV laste õppe korraldamiseks on tasuta kättesaadavad materjalid, mida saab tellida trükisena või laadida alla ja printida pdf-ina. Ka õpetajad, kelle klassis on hiljuti Eestisse saabunud/naasnud õpilased, saavad ideid sobivateks iseseisvateks ja lähiümbrusega seotud ülesanneteks lihtsustatud õppe materjalidest:

NB! Õppesisu on leitav teema-, mitte klassipõhiselt, sest RÕK ja LÕK on ajalises nihkes.

Piiratud liikumisvõimaluste tingimustes saab õpilast innustada rohkem lugema (sh nt kohalikke ajalehti ja erinevaid ajakirju Digaris, e-raamatuid jne), lähtudes õpilasele antud ülesandest.Samamoodi saab kasutada ka ERR arhiivi ja keskkonda Jupiter: filmide/saadete vaatamine ja nt arutelu kirjutamine või videos arutamine. Linke filmidele saab ka filmimuuseumist.

Õppetöö korraldamisel tuleb arvestada, et kui õpilane peab korraga tegelema paljude uute keskkondadega, võib see olla nii temale kui ka vanematele uus ja keeruline, segadusttekitav ning ajamahukas. Lisaks keskkondades orienteerumisele hakkavad tööd mõjutama mitmesugused tehnilised tegurid, nagu leviku kiirus, dokumentide maht, tehnika ja programmide vanus jne.

Harjutamiseks sobivad ka sisselogimist mitte vajavad keskkonnad. Alati ei ole vaja täpselt näha, mida õpilane hetkel teeb. Soovitatav on valida vähemalt I kooliastme õpilase jaoks üks õppekeskkond, kuhu materjalid ja tööd pannakse. Näiteks: kui peale e-kooli on veel Google Classroom, siis võiksid kõik seda klassi õpetavad õpetajad ühte Classroomi asjad panna (mitte nii, et klassiõpetajal on oma ja võõrkeeleõpetajal oma jne).

Paberkandjal materjalid on alles, mõne töö võib täiesti rahulikult paberi ja pliiatsi abil teha.

Kõige eelneva juures on õpetajate koostöö märgilise tähtsusega! Kui klassiõpetaja saab luua õppimiseks aineteüleseid lõimitud tegevusi ja ülesandeid, siis II ja III kooliastmes saavad seda teha aineõpetajad koostöös ainetevahelises lõimingus. Nii muutub õppimine tähenduslikuks, toetades tervikpildi kujunemist. Sellisel planeerimisel saab kavandada mitme päeva õppetegevused korraga, kus ainete õpetajad saavad anda ühise probleem- või projektülesande. Töö tulemus peaks andma õpilasele eduelamuse. Hea võimaluse koostööks annab ka lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe). Abiks on kindlasti järgmised materjalid: 

Tänuväärset nõu ja abi saab kolleegidelt. Facebookis on loodud mitmeid gruppe koduõppe toetamiseks:

Kasulikud on ka erinevate õpetajate Youtube’is ja Facebookis jagatud ideed (nt Allar Veelmaa matemaatika tund 11. klassile). Õpetajad saavad koostöös:

 • Luua ja planeerida teemapõhiseid projekte, uurimuslikke ja loovülesandeid, et täita mitme aine eesmärke ja tulemusi samaaegselt.
 • Pakkuda õpilastele valikuvõimalusi teemade vahel, o tagasisidestamisel anda ühe töö põhjal tagasiside mitmes aines.
 • Jagada omavahel tööd tagasisidestamiseks mitme aine eesmärke silmas pidades.
 • Jagada õpilastele vastastikku tööd tutvumiseks ja tagasisidestamiseks (ehk teiste teemade õppimiseks kaaslastelt).

Tagasisidestamisel on hindelisest hindamisest on olulisemal kohal kujundav hindamine, et õpilane teaks, kuidas edasi liikuda. Tagasiside peaks olema selgesõnaline ning julgustav ja pingutust tunnustav. Õppimisel on vead vajalikud ja teretulnud, sest analüüsiga saab neist koos õpetajaga õppida.

Tööde esitamiste aegade osas tuleks olla paindlik ja arvestada ka vanemate päevarütmiga. Iga täidetud lehekülge või lahendatud ülesannet ei ole mõistlik lasta endale samal päeval tagasi saata. Kindlasti ei tohiks praeguse kodusõppe ajal hinne sõltuda töö esitamise kellaajast. Nädalatöö andmisel lisada ka soovitused, kuidas seda osadeks jagada, et õpilane jõuaks töö valmis õigeks ajaks. Kodusõppe koolipäev ei tohiks venida pikemaks kui tavapärane koolipäev.

Lapsevanemat tuleks julgustada häbenemata teavitama õpetajat, kui vanem jääb kodus õppekorraldusega hätta. Kõigile on see olukord uus kogemus ja koostöös sujub kõik kindlasti paremini.

Praegused sündmused on omamoodi õppetund – kasutagem ka seda ära erinevates ainetes eakohaste õpiülesannete loomisel tulevikus.

Lisaks õpetajatele ja lapsevanematele on koroonakriis stressirikas ka lastele. Rajaleidja piirkondlike büroode juhtide Mereli Mändmets ja Ines Kerikmäe nõuanded sobivad hästi saatmiseks koolilastele vanuses 8-15, kes peavad õppima distantsilt.

See on täiesti normaalne, kui koolitöö tundub esialgu raske. See ei tähenda, et sa ei saa kaugõppega hakkama – alguses on raske väga paljudel lastel, aga ka õpetajatel ja vanematel! Õppimine peabki olema väike pingutus. Kui sul on alguses natuke raske, pead õppides pingutama, siis järelikult õpe toimib – sa saad aina targemaks!

Võta endale aega, loe tekste mitu korda. Hea nipp on raskeid tekste või ülesandeid kõva häälega lugeda. Siis saad loetu sisust paremini aru ja see jääb lihtsamini meelde.

Teeviit veebileht ja kanalid (eesti ja vene keeles) 

Noorteinfoportaal  Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas.  Veebilehel on igal noorel võimalus registreeruda kasutajaks ning alustada isikliku kogemustepagasi täitmisega, mis võimaldab omandatud kogemusi analüüsida ja mõtestada. Samuti on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta. Teeviit sisutegevus toimub teemakuude põhimõttel ning iga kuu on fookuses konkreetne teema, loe Teeviit teemakuudest. 

Tüdruk nutitelefonis

Tee endale ise päevakava ning püüa seda järgida. Päevakava peaks algama õigeaegsest ärkamisest ja lõppema õigeaegse magamaminekuga. Õppimisaeg võiks vahelduda puhkamise, söömise ja liikumisega nii toas kui ka õues. Ära arva, et parem on kõik koolitööd järjest ära teha ja alles siis süüa, puhata või liikuda! Liigutamine annab sulle uut energiat, aitab mõtted koondada ja laseb seni õpitul paremini meelde jääda. Tähtis on süüa kolm korda päevas korralikult ja vahepeal vahepalasid (näiteks õun või muu puuvili). Teistega koos olla praegu ei saa, aga õues värske õhu käes peab ikka käima. Näiteks oma hoovis mängimas või koeraga jalutamas – võta ette tavapärasest pikemaid ringe, külasta uusi kohti või tänavaid.

Ära lükka õppimist edasi, vaid tee see ära päevakavas planeeritud aegadel. Enne võta ette raskemad ülesanded. Meie ajul on kõige kergem õppida hommikuti, pärast pikka puhkust. Siis on hea päeva edasi veeta, kui keerulisemad asjad on tehtud.

Küsi õpetajalt abi. Ükski õpilane ei peaks kartma oma õpetajale teada anda, kui mõni ülesanne on raske või arusaamatu. Õpetaja töö ongi lapsi õppimises aidata ja toetada! Seega saada julgelt õpetajale kiri teie klassis kokkulepitud suhtluskanali kaudu ja küsi abi. Julge kirjutada õpetajale ka siis, kui sul võtab töö esitamine planeeritust rohkem aega. Lepi õpetajaga kokku, millal oled valmis töö esitama.

Anna õpetajale teada, kuidas sul läheb. Ka õpetaja on praegu täiesti uutmoodi olukorras. Ta ei pruugi kohe õigesti hinnata, kas tema saadetud ülesanded on kaugõppe ajal jõukohased, liiga kerged või liiga rasked. Aita õpetajat, anna talle tagasisidet.

Kui õppimisest väsid, siis tee väike puhkepaus. Kuid kui õppetöö käib ekraanide vahendusel, siis ära veeda ekraani ees ka puhkeaega. Selle asemel puhka oma silmi: vaata aknast välja, mängi koduloomaga, õhuta tuba, pane kokku mõni pusle, ehita veidi Legodega. Korraks pikutamine on samuti hea, sest ühes asendis laua taga istumine väsitab su keha. Tee ka võimlemis- ja sirutusharjutusi.

Ole oma õdede ja vendade vastu sõbralik. Pidevalt kodus koos olles võivad tekkida tülid. Püüdke olla teineteise vastu sõbralikud ja lahked. Kui tunned, et hakkad ärrituma või vihastama, siis mine juba enne, kui õde-venda lööd või talle halvasti ütled, korraks teise tuppa. Tule tagasi, kui tunned, et oled rahunenud. Et vältida tülisid arvuti pärast, tehke oma päevakavad koos: pange sinna kirja millal on arvuti ühe, millal teise lapse käes.

Helista oma vanaemale, vanaisale ja sõpradele, aga ära saa nendega kokku. Meil kõigil on praegu raske, et me ei saa kodust väljas käia, vanavanemaid külastada või sõpradega koos olla. Kuid praegu on omaette hoidmine väga tähtis. Isegi siis, kui arvad, et sinu sõber on terve ja sina ise ka, võite üksteist nakatada koroonaviirusega. Mõnel inimesel võib koroonaviirus olla nii, et ta seda ise ei tea – palavik ja köha pole veel tekkinud või ei tekigi. Õnneks on tänapäeval palju võimalusi sõprade ja vanavanematega ühenduses olla: telefon, Messenger jne. Rääkige omavahel – mida sina arvad ja tunned, mida kardad, kuidas sul kaugõppega läheb, mida vabal ajal kodus teed, rääkige nalju ja anekdoote.

Räägi oma vanematega ausalt. Mõnikord tunnevad kõik inimesed hirmu, aga vahel ei taha me seda teisele tunnistada. Võib olla sinu ema ja isa, vanaema ja vanaisa ei oska sinu käest ise küsida, et kuidas sul läheb, mida sa tunned. Või ei tule nad selle peale, et sulle rääkida, mida nemad praegu mõtlevad ja tunnevad. Alusta vestlust ise! Näiteks võid öelda: „Ma tunnen hirmu, sest…“ või „Olen mures, et…“. See näitab sind aruka ja analüüsivana!

Kui kodus hakkab igav, siis mõtle, mida oled alati tahtnud teha? Kas oled tahtnud rohkem raamatuid lugeda? Loe nüüd! Võib-olla oled tahtnud proovida kunsti või muusikat teha? Selleks on nüüd aega! Võib-olla tahaksid trenni teha ja tugevamaks saada – selleks on internetis palju videoid, mille järgi treenida. Alati on abi ka perega koos tegutsemisest. Kui ema-isa või õed-vennad pole tegevusi välja pakkunud ja sul on igav, siis paku ise midagi toredat välja. Näiteks ühine lauamäng, Lego ehitamine või puslede panemine (neid on erineva raskusega, igale vanusele), koos uute toitude kokkamine.

Premeeri end eduka õppimise või päevakavaga toimetuleku eest, eriti reedeti edukalt möödunud nädala eest – sa tulidki kaugõppega kenasti toime! Preemiaks võib olla väike maius, mõnus film või midagi muud sellist, mille saate vanematega kokku leppida.

Kuni kestab koroonakriis, peavad haridusasutused vajadusel korraldama õppetööd distantsilt. Sellelt leheküljelt leiad lapsevanemale mõeldud juhiseid, materjale ja nõuandeid distantsõppe kohta.

  Kuidas rääkida lapsega koroonaviirusest?

  Koroonaviiruse COVID-19 pandeemia tekitab vähemal või suuremal määral segadust ja hirmu kõigis inimestes. Lastel on täiskasvanutest veelgi keerukam toimuvat mõtestada ja tõesti infot väärast eristada. Vanemate ülesanne on oma lapsi selles aidata.

  Oluline on säilitada kontaktõpe nii kaua kui võimalik 1.–6. klasside lastele ja õppetöös lisatuge vajavatele lastele, sest nende võib õppimine distantsilt kõige keerulisem olla.

  Meie koolides käib palju lapsi, kes vajavad keskmisest enam toetust ja teenuseid. Distantsõppe olukorras võib õpilaste toevajadus muutuda. Mõnele haridusliku erivajadusega lapsele sobib distantsõpe väga hästi, kuid mõnele tavapäraselt klassikollektiivis hästi toime tulevale õpilasele võib üksinda kodus õppimine ootamatult keeruliseks osutuda.

  Tööpäeviti kell 12-20 on avatud õpetajate tugiliin 735 0750, kus kõnedele vastavad koolipsühholoogid. Venekeelne tugiliin 735 0760 on avatud teisipäeviti kell 12-20. Rajaleidja kodulehe e-vestlus on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–14. E-vestlusesse muul ajal jäetud küsimustele vastatakse järgmisel tööpäeval.

  Nõustaja Wildixi kaudu veebinõustamas

  Harno koolituskeskus pakub mitmeid koolitusi õpetajatele, haridustehnoloogidele ja koolijuhtidele distantsõppe toetamiseks.

  Tellimuskoolitused

  Harno koolituskeskusel on mitmeid digipädevusalaseid sisekoolitusi, kus osaleb ühe kooli meeskond. Koolitus on distantsõppe vormis, seda viib läbi praktikust koolitaja ning on tasuta.

  Praegusel ajal eriti vajalikud, distantsõpet toetavad tellimuskoolitused:

  Koolitus: Täpsem info: Tellimine:
  Õpikeskkond MS Teams https://koolitus.edu.ee/course/2172 triin.kaasik@harno.ee 
  Digialgus - Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid https://koolitus.edu.ee/course/2166 triin.saar@harno.ee 
  Õpiraskustega õppija õppetegevuse toetamine IKT abil https://koolitus.edu.ee/course/1444 triin.saar@harno.ee 

  Kalendrikoolitused

  Avatud kalendrikoolitustele on oodatud kõik haridustöötajad osalema individuaalselt või kolleegidega, õpe toimub 2021 kevadel veebi teel. Koolitajad on igapäevaselt haridusmaastikul tegutsevad ning koolitused on kompaktsed ja lahendusi pakkuvad. 

  Koolitus: Kuupäev: Lisainfo:

  Moodle algtase - veebipõhine

  25.08 - 17.09 https://koolitus.edu.ee/training/5872

  Google Classroom edasijõudnutele - veebipõhine

  26.08.2021 - 05.09.2021

  https://koolitus.edu.ee/training/5888

  Google Classroom nädalaga selgeks - veebipõhine

  07.09.2021 - 13.09.2021

  https://koolitus.edu.ee/training/5887

  Osvaivajem Google Classroom za nedelju - veebipõhine

  21.09.2021 - 28.09.2021

  https://koolitus.edu.ee/training/5881

  Moodle edasijõudnutele - veebipõhine 

  5.10 - 29.10

  https://koolitus.edu.ee/training/5873

  ​​​​Õpisündmused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta

  Harno koolituskeskus on korraldanud palju veebiseminare erinevatel teemadel. Sellelt lehelt leiate salvestused nendest veebiseminaridest, mis on aktuaalsed ka praegu. Veebiseminaride juurde on lisatud võimalusel ka juhendid. Paljude juhendite autorid on Eesti Haridustehnoloogide Liidu haridustehnoloogid.

  Soovitused

  • Valige pakutud nimekirjast eelkõige keskkond või keskkonnad, mille kasutamises kool on kokku leppinud.
  • Videotundides keskenduge aktiivõppemeetodite kasutamisele, sest kodus hajub õppijate tähelepanu väga kiiresti.
  • Enne kui hakkate looma uut õppematerjali, veenduge, äkki on selline materjal juba olemas.
  • Veebipõhise testi koostamisel tuleb põhjalikult läbi mõelda kõikvõimalikud vastuste variandid.
  • Kui plaanite oma ekraanisalvestust avaldada, siis peate arvestama autoriõigustega.
  • Videotöötluse puhul on kõige olulisem valida õige programm vastavalt vahendile. Tihti on teie nutitelefon võimekam kui arvuti.
  • Digiturvalisus on teema, millest kogu töö algab. Kui esialgu polnud plaanis, siis soovitame tungivalt ka need siin leheküljel soovitatud veebiseminarid ära vaadata.
  • Eriti kriisiperioodil on ülioluline täpne ja operatiivne kommunikatsioon. Vahel hakatakse kohe tegutsema, enne kui mängureeglid paigas, sellest võib hiljem paksu pahandust tulla.

  Kõik Harno koolituskeskuse veebiseminarid on leiatavad Harno YouTube’i kanalilt.

   

  Elektroonne testimine

  JuhendidWizerClasstimeGoogle FormsQuizizzKahootSocrativeQuizalizeMS FormsWizerGenially 

   Ekraanisalvestus

   JuhendidLõikeriist (Snipping tool)Screencast-O-MaticScreencast-O-Matic rakendus nutiseadmeleMS PowerPointi salvestusXbox mänguribaEkraanivideo OpenBoardiga 

    Videotöötlus

    Juhendid: ShotCutIMovieFilmoraFilmora GoDaVinciResolveKinemasterBiteable 

    Vaimne tervis

     Harno viib koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga distantsõppe perioodil läbi seminar-konsultatsioone, kus haridustehnoloogid vastavad distantsõppega seotud küsimustele.

     Toimunud distantsõppe konsultatsioonid: 

     Küsimused ja vastused

     Küsimused ja vastused on esitatud teemade kaupa, videoformaadis. Sulgudes on küsimustele vastanud haridustehnoloogi nimi. 

     Distantsõppe korraldus

     Videotund

     Keskkonnad ja töövahendid

     Õppematerjalid

     Andmekaitse

     Koroonaaeg on segadusttekitav ja ärev aeg kõigi inimeste, ka laste ja noorte jaoks. Seetõttu on eriti oluline jätkata noortevaldkonna tegevustega ja süsteemse noorsootööga ka piirangute ajal, eriti siis kui koolimajad, noorteorganisatsioonid, noortekeskused jt noortevaldkonna asutused on piirkonnas suletud. Siit leiad soovitusi, juhiseid ja häid näiteid noortevaldkonna tegevuste korraldamiseks ning noorsootöö elluviimiseks distantsilt.  

     Jaga noortele COVID-19 kohta infot sobival viisil 

     Oluline on maandada noortes stressi ja hirmu, aga samas ka koos noortega mõtestada ja aidata mõista, et piiranguid tuleb võtta tõsiselt. 

     Kasulikke linke, materjale ja viiteid  

     Siit leiavad noortevaldkonna asutused, noorsootöö korraldajad ja noorsootöö elluviijad kasulikke linke, materjale ja viiteid noortele suunatud tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks kasutades nutikaid ning digitaalseid lahendusi ja vahendeid.  

     Kevad 2020 noortevaldkonna kogemus 

     Nutikas ja digitaalses keskkonnas toimuv noortevaldkonna tegevus 

     Sotsiaalmeedia ja digikeskkondade võimalused tööks noortega distantsilt 

     Loe lisa: Harno juhised erinevate videokeskkondade kasutamiseks 

     Taskuhäälingud ja veebiseminarid 

     Teeviit veebileht ja kanalid (eesti ja vene keeles) 

     Osale ja jälgi 

     Noortevaldkonna katusorganisatsioonid 
      
     Noorsootöö tegijatele pakuvad tuge, infot ja võimalusi praktikate jagamiseks noortevaldkonna katusorganisatsioonid:  

     Eesti Noorsootöötajate Kogu 
     Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus  
     Eesti Huvikoolide Liit 
     Eesti Tantsuhuvihariduse Liit  
     Eesti Kunstikoolide Liit 
     Eesti Teadushuvihariduse Liit  
     Eesti Muusikakoolide Liit  
     Eesti Koolispordi Liit  
     Eesti Noorteühenduste Liit  
     Eesti Õpilasesinduste Liit 
     Eesti Üliõpilaskondade Liit 

     nutitelefon

     Jaga noortele COVID-19 kohta infot sobival viisil. Oluline on maandada noortes stressi ja hirmu, aga samas ka teha selgeks, et piiranguid tuleb võtta tõsiselt:

     Noori tasub suunata riiklikku noorteinfoportaali Teeviit.ee, kust leiab praegusel ajal ka palju soovitusi toimetulekuks koroonakriisis, näiteks:

     Noortele tuleb anda nõu ja ideid, kuidas veeta piirangute korral aega ohutult.

     Kasuks tuleb ka kevadine kogemus:

     2020 kevadel toimus praktiliste veebiseminaride sari haridusjuhtidele, mis toetab just neid kompetentse, mida on distantsõppe olukorras rõhutatult vaja. 

     Viimati uuendatud 12.10.2021