Valminud on matemaatika tasemetööde riiklikud analüüsid

22.11.2021 | 08:52

Septembrist kuni oktoobri keskpaigani toimusid e-tasemetööd, mis annavad riikliku õppekava eesmärkidest lähtuvalt tagasisidet õpilaste õpitulemustest. Nüüdseks on valminud 4. ja 7. klassi matemaatika tasemetööde riiklikud analüüsid.
    • Jaga

Tasemetööde periood algas 14.–17. septembril matemaatika tasemetööga. Kokku tegi 4. klassi matemaatika tasemetööd 7628 õpilast 270 koolist. Sama õppeaine 7. klassi tasemetöös osales 246 kooli ja tasemetööd sooritas 7509 õpilast. Matemaatika tasemetööd olid täies mahus arvutihinnatavad ja osaleda said kõik vabatahtlikud koolid.

Matemaatika tasemetööde tulemuste analüüsist selgus, et testi sooritanud 4. klassi õpilastel on head fakti- ja protseduurilised teadmised (so näiteks oskus arvutada ja teisendada), kuid mõisteliste teadmiste rakendamisoskus (so arusaamine faktidest ja oskus teadmisi kasutada probleemi lahendamisel) on tagasihoidlikum. Nende kahe tasandi võrdluses olid fakti- ja protseduurilised teadmised 92% õpilaste tulemuste põhjal väga head või osaliselt head. Seevastu mõisteliste teadmiste rakendamiseks vajalike teadmiste tase oli väga hea või osaliselt hea vaid 46% õpilastest.

Õpilaste tagasiside küsitluse põhjal peeti 2021. aasta testis kõige lihtsamaks arvutamise ülesannet ja kõige raskemaks geomeetria teemalist ülesannet, millest esimene nõudsid fakti- ja protseduurilisi teadmisi (arvutamisoskust 100 piires) ja kaheksas ülesanne nii fakti- ja protseduurilisi teadmisi kui ka mõisteliste teadmiste rakendamisoskust. Ülesannete soorituste statistika annab ka kinnitust, et arvutamise ülesanne oli kõige kõrgema ja geomeetria ülesanne kõige madalama sooritusprotsendiga.

Distantsõpe on soosinud I kooliastme õpilastel pigem faktide ja protseduuride omandamist, sest õpitulemused paranesid. Mõisteliste teadmiste rakendamisoskuse kujunemist, st kuivõrd õpilased mõistavad ja lahendavad matemaatiliselt esitatud probleeme, jääb õpilastel veel vajaka. Viimati nimetatud teadmiste omandamine vajab rohkem õpetajapoolset selgitamist ja individuaalset lähenemist.

7. klassi õpilaste matemaatika tasemetöö tulemused näitavad, et õpilaste II kooliastme õpitulemused nii fakti- ja protseduuriliste teadmiste (so näiteks oskus arvutada ) kui ka mõisteliste teadmiste rakendamisoskuse (so arusaamine faktidest ja oskus teadmisi kasutada probleemi lahendamisel) osas võiksid olla paremad. Nende kahe tasandi võrdluses olid fakti- ja protseduurilised teadmised 64% õpilaste tulemuste põhjal väga head või osaliselt head ning mõisteliste teadmiste rakendamiseks vajalike teadmiste tase oli väga hea või osaliselt hea 55% õpilastest. Õpilaste tagasiside küsitluse põhjal peeti 2021. aasta testis kõige lihtsamaks arvutamise ülesannet murdarvudega ja geomeetria teemalist ülesannet. Kõige raskemaks arvust hariliku murruga määratud osa ja protsendi leidmise ülesannet.

Kuna puudub võimalus võrrelda õpilaste sooritust neil kahel tasandil erinevatel aastatel, siis ei saa kindlalt väita, et pikk distantsõppe periood möödunud õppeaastal mõjutas õpitulemuste saavutamist, kuid selge on see, et just mõisteliste teadmiste rakendamisoskus vajab rohkem õpetajapoolset selgitamist ja individuaalset lähenemist.

Tasemetöid sooritanud õpilaste õpetajad said peale testide sooritamist EIS-i keskkonnas detailse tagasiside kogu klassi ja iga lapse õpitulemustest. Tagasisidest lähtudes saab õpetaja täiendavalt tegeleda vajaka jäänud õpitulemuste saavutamisega. Tasemetööde tulemused annavad väga vajalikku tagasisidet nii õpetajale kui õpilasele – millised teemad on hästi omandatud ning millised vajavad edaspidi süvendatud õppimist või kordamist.

Matemaatika tasemetööde põhjalikumad analüüsid leiab siit.

Eesti keele, loodusvaldkonna ja võõrkeelte tasemetööde kokkuvõtted avaldatakse järgnevatel nädalatel. 

Tasemetöid viib läbi Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga elektrooniliselt Eksamite Infosüsteemis. Tasemetööde korraldamise eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö tulemuste kohta. Tasemetöid ei hinnata ja õpilasi nendeks eraldi ette valmistada ei tule. Kõikide uuenduslike tasemetööde valmimine on rahastatud digipöörde programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava tegevuse “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” vahenditest.

Anni Eerik