Koolidele ja lasteaedadele on tehtud kättesaadavaks rahuloluküsitluste kokkuvõtted

28.09.2021 | 10:51

Kevadperioodil toimusid rahuloluküsitlused lasteaedades, üldhariduskoolides, täiskasvanute gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes. Tänaseks on igale küsitluses osalenud õppeasutusele, kust osales vähemalt 5 vastajat ühest sihtrühmast, koostatud asutusepõhine tagasiside. Õppeasutustel ja nende pidajatel on võimalik elektroonilises tagasisidekeskkonnas tutvuda enda õppeasutuse personaalse tagasisidega. Haridusasutus saab objektiivset ja võrreldavat tagasisidet eri osapoolte rahulolu ja seda mõjutavate tegurite kohta ning keskkonnas kõrvutatakse kooli hinnanguid riigi keskmiste tulemustega.
    • Jaga

2021. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluses olid oodatud osalema üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klassi õpilased, täiskasvanute gümnaasiumide õppurid ning 1.–12. klasside õpetajad, lisaks ka 1.–9. klassi õpilaste lapsevanemad. Üldhariduskoolide küsitlustest võttis tänavu osa 488 üldhariduskooli. Kõikidest 4. klassi õpilastest vastas küsitlusele 74%, 8. klassis 67%, 11. klassis 67% ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatest vastas küsitlusele 21%. Õpetajate küsitlustele vastas 53% õpetajatest ja lapsevanemate küsitlustele kokku 25 373 lapsevanemat.

Kutseõppeasutustest oli pakutud võimalus osaleda kõikide erialade õppijatele ja õpetajatele. Kutsehariduskoolide küsitlustest võttis osa 35 kooli. Õpetajate küsitlustele vastas 35% õpetajatest  ja õppijaid osales kokku 4333.

Lasteaedadest said küsitlusest osa võtta kõik seda soovinud õpetajad ja lapsevanemad. Alushariduse rahuloluküsitlustes osales 572 lasteaeda. Õpetajate küsitlustele vastas 10 253 õpetajat  ja lapsevanemate küsitlustele kokku 22 714 lapsevanemat.

Küsitluste tagasisidet saab kool kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks. Kõiki küsitluses osalenud haridusasutusi julgustatakse oma tagasisidet jagama ka koolipere ja lapsevanematega.

Rahuloluküsitlusi korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning nende kohta leiab lisainfot kodulehelt.

Mari Annus

Kommunikatsioonikonsultant