Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium toetab doktorante, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse. Õpingud toimuvad Itaalias, Firenzes.

2021/2022. õppeaasta konkurssi tähtaeg Euroopa Ülikool-Instituuti õppima asumiseks oli 31. jaanuar 2021.

European University Institute, eesti keeles Euroopa Ülikool-Instituut, on loodud Instituudi asutamise konventsiooni alusel Euroopa ühenduste liikmesriikide poolt. Eesti riik ühines konventsiooniga 03.12.2005. aastal ja programmi tegevustega tegeleb Haridus- ja Noorteameti koosseis.

Instituuti vastuvõtmiseks esitab doktorant Instituudi poolt seatud tähtajaks taotluse otse Instituudile. Lisaks peab doktorant esitama motivatsioonikirja, milles kirjeldab õpingute rahastamisest saadavat kasu Eestile ja õpingutejärgse töötamiskavatsuste seotust Eestiga.

2021/2022.õppeaasta konkurssi tähtaeg Euroopa Ülikool-Instituuti õppima asumiseks oli 31. jaanuar 2021.

Lisainfo:

Marilyn Fridolin
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
+372 6999 397
marilyn.fridolin@harno.ee

Dokumendid ja viited

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendiumi programmi juhend

Täiendav info Instituudi kodulehel

Stipendiumi võivad taotleda Eesti Vabariigi kodanikud, Eestis alalise elamisõigusega viibivad Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ja Eestis pikaajalise elamisloaga viibivad isikud.

Stipendiumi saamiseks peab doktorant olema esmalt vastuvõetud Euroopa Ülikool-Instituuti.

 • Selleks peab doktorant esitama Instituudi poolt seatud tähtajaks taotluse õppima asumise kohta otse Instituudile.
 • Lisaks peab doktorant esitama motivatsioonikirja, milles kirjeldab õpingute rahastamisest saadavat kasu Eestile ja õpingutejärgse töötamiskavatsuste seotust Eestiga. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos taotlusega otse Instituudile. Motivatsioonikirja vorm on kättesaadav Instituudi kodulehel.
 • Instituut koos Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga teeb doktorantide hindamise ja valiku.
 • Instituuti vastuvõtmise otsustab sisseastumiskomisjon kooskõlas Instituudi asutamise konventsiooni ja Instituudi kõrgema nõukogu vastuvõetud eeskirjadega arvestades võimaluste piires Haridus- ja Teadusministeeriumi poolsete ettepanekutega.
 • Instituut edastab väljavalitud doktorandi andmed Haridus- ja Noorteametile kirjalikult.

Instituuti vastuvõetud doktorant täidab Haridus- ja Noorteametile formaalse taotluse tagantjärele ja talle laienevad lepingu sõlmimisel kõik stipendiumi saamisega seotud õigused ja kohustused.

Doktorandid, kellele on määratud stipendium, peavad pärast instituudi lõpetamist kolme aasta jooksul kandideerima oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eestis ja valituks osutumise korral töötama seal vähemalt kolm aastat.

 • Taotlus Instituudile;
 • Motivatsioonikiri Instituudile;
 • Pärast Instituudi kinnitust vastuvõtu taotlus Haridus- ja Noorteametile.

Instituut koos Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga teeb doktorantide hindamise ja valiku.

Vastuvõtmise otsustab sisseastumiskomisjon kooskõlas Instituudi asutamise konventsiooni ja Instituudi kõrgema nõukogu vastuvõetud eeskirjadega arvestades võimaluste piires Haridus- ja Teadusministeeriumi poolsete ettepanekutega.

Instituudis õppimiseks makstakse doktorandile stipendiumi ning hüvitatakse õppemaks. Vajadusel on võimalik taotleda lapsetoetust, ravikindlustushüvitist ja ühte välislähetuse stipendiumi.

Stipendium

Põhistipendium koosneb elamiskulu osast ning sõidukulu osast.

Elamiskulu osa makstakse iga Itaalias viibitud päeva kohta 35,5 eurot.

 • Eestis või mõnes muus välisriigis viibimise perioodid tuleb Haridus- ja Noorteametiga eelnevalt kooskõlastada (va pühad ja vaheajad).
 • Juhul kui doktorant viibib seoses õppetööga pikemalt mõnes muus välisriigis, arvestatakse elamistoetuse suurus vastavalt Kristjan Jaagu programmi elamiskulu määradele, ent mitte enam kui Itaaliale kehtestatud elamistoetuse määr.
 • 2012. aastal ja hiljem õpinguid alustanud täiskoormusel õppival doktorandil on pärast teise õppeaasta edukat lõpetamist võimalik taotleda elamistoetuse tõusu 20% võrra. Selleks tuleb esitada Instituudi kinnituskiri, et doktorant jätkab õpinguid Instituudis õppe nominaalkestusega lõpetamise graafikus.

Sõidukulu osa makstakse 360 eurot ühe edasi-tagasi reisi kohta. Doktorandil on õigus saada maksimaalselt 2 sõidutoetust ühe õppeaasta kohta.

 • Sõidukulu osa katab kõik reisikulud, sh transport lennujaamast õppimispaika ja tagasi. Stipendiumi makstakse ainult toimunud reiside eest. Kuni 2016.aastani alustanud doktorandid peavad esitama koos iga-aastase aruandega sõidupiletite originaalid. Juhul kui doktorant viibib seoses õppetööga pikemalt mõnes muus välisriigis, siis hüvitatakse sõidutoetus suunal Itaalia-välisriik-Itaalia vastavalt stipendiumi sõidukulu osa määradele.

Stipendiumi makstakse doktorandile välisülikooli nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 48 kuud. Neljandal doktoriõppe aastal maksab doktorandile stipendiumi Instituut mitte Haridus- ja Noorteamet. Juhul kui Instituudi poolt makstav stipendium on väiksem, kui Haridus- ja Noorteameti poolt makstav stipendium, võib doktorant taotleda selle vahe hüvitamist Haridus- ja Noorteameti poolt.

Õppekulude hüvitus

Haridus- ja Noorteamet hüvitab Instituudis õppiva doktorandi õppekulud välisülikooli poolt väljastatud arve alusel, kus on toodud doktorandi andmed ja õppeaasta, mille eest arve on esitatud. Arve esitatakse Haridus- ja Noorteametile ning Haridus- ja Noorteamet teostab õppekulude makse Instituudile.

Välislähetuse stipendium

Üks kord õpingute nominaalaja jooksul on doktorantidel võimalik taotleda erialasel konverentsil osalemiseks välislähetuse stipendiumi, mis katab:

sõidukulud (vastavalt Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumis kehtivatele määradele);
majutuskulud (vastavalt Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumis kehtivatele määradele);
päevarahad (vastavalt Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumis kehtivatele määradele);
osavõtutasu varase registreerimistasu ulatuses.
Majutuskulud ja päevarahad kaetakse maksimaalselt 1 päev enne ja 1 päev pärast ürituse toimumist.  Stipendiumi kasutamise soovist tuleb Haridus- ja Noorteametit eelnevalt informeerida ja enne lähetuse toimumist sõlmitakse stipendiumi kasutamise tingimusi ja summat kajastav lepingu lisa. Ühe välislähetuse eest makstav kogustipendium ei või ületada 2000 eurot.

Stipendiumi saamiseks tuleb esitada:

 • kulude hüvitamise avaldus;
 • juhendaja kinnituskiri konverentsil osalemise vajalikkuse kohta;
 • konverentsi toimumist tõendav päevakava või muu dokument (väljatrükk konverentsi veebilehest vms);
 • osavõtutasu arve ja tasumist tõendav dokument;
 • korraldaja poolt väljastatud kinnituskiri üritusel osalemise kohta.

Lapsetoetus

Alaealisi lapsi kasvatavale doktorandile makstakse õppe nominaalaja kestel lapsetoetust, mille   suuruseks on 130 eurot kuus ühe lapse kohta, mille eest tasub Haridus- ja Noorteamet täiendavalt tulumaksu.

Lapsetoetuse taotlemiseks tuleb lapse sünnitunnistuse koopia esitada enne stipendiumilepingu sõlmimist, doktoriõpingute ajal sündinud lapse sünnitunnistuse koopia tuleb saata Haridus- ja Noorteametile esimesel võimalusel. Lapsetoetust ei maksta tagasiulatuvalt, vaid alates sünnitunnistuse esitamise kuupäevale järgnevast kuust.

Lapsetoetust makstakse täiskoormusega õppivale doktorandile 12 kuul aastas olenemata sellest, kas laps viibib välismaal või Eestis.

Doktorandiga kaasas olevate alaealiste laste sõidukulu on võimalik hüvitada kuludokumentide põhiselt kahel korral aastas lapse kohta. Ühe edasi-tagasi reisi kohta ei hüvitata laste sõidukulusid rohkem kui on sätestatud punktis 9 toodud määrades. Hüvitise saamiseks tuleb esitada kuludokument (nt arve) ja sõidupiletite koopiad (lennureisi puhul pardakaardid; rongi-, bussi- või laevapiletid). Hüvitise taotlemiseks on vajalik eelnev kokkulepe Haridus- ja Noorteametiga.

Osaline õppe-/uurimistöö välisriigis

Kui doktorandil on doktoriõpingute eripärast tulenevalt vajalik osa õppe- või uurimistööd (sh välitööd) läbi viia mõnes muus välisriigis, siis tuleb selle kohta esitada doktoritöö juhendaja kinnitusega tööplaan koos selgitusega, et plaanitav õppe- või uurimistöö (sh välistööd) on osa doktorandi õpingutest. Tööplaan tuleb Haridus- ja Noorteametile esitada koos õppeaasta lõpparuandega enne uue õppeaasta stipendiumilepingu lisa sõlmimist. Teises riigis toimuva õppe -või uurimistöö perioodil makstakse doktorandile stipendiumi vastavalt antud sihtriigi toetusmäärale, kuid mitte rohkem, kui Itaalia elamiskulu määra ulatuses.

Sõidukulud nimetatud õppe- või uurimistöö sihtriiki reisimiseks hüvitatakse vastavalt stipendiumi sõidukulu osa määradele. Kulude tõenduseks esitatakse sõidupiletite originaalid (lennureisi puhul pardakaardid; rongi, bussi või laeva piletid). Õppeaastas hüvitatakse maksimaalselt üks edasi-tagasi reis õppe- või uurimistööga seotud välisriigi ning välisõpingute riigi vahel.

Ravikindlustus

Ravikindlustuse katmist võib taotleda doktorant, kes õpib lühiajaliselt väljaspool Euroopa Liitu. Hüvitist saab taotleda samade ravikindlustuskulude katmiseks, mida katab Eesti Haigekassa kindlustus Eestis õppivatel üliõpilastel.

Ravikindlustuse kulude hüvitamise taotlemisel hindab komisjon selle vajalikkust ja kulu suuruse põhjendatust iga juhtumi puhul eraldi. Ravikindlustusele lisanduvaid kindlustusi (sh reisikindlustus, hambaravikindlustus vm) ei hüvitata.

Instituuti vastu võetud doktorandiga sõlmib Haridus- ja Noorteamet üldjuhul 6 nädalat enne õpingute algust lepingu, mis sätestab stipendiumi suuruse ja stipendiumi kasutamise tingimused. Iga õppeaasta kohta sõlmitakse lepingu lisa, milles sätestatakse vastava aasta stipendiumi suurus ja vajadusel osapoolte täiendavad õigused ja kohustused.

Hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks tuleb doktorandil Haridus- ja Noorteametile esitada Instituudi poolt väljastatud vastuvõtmist kinnitav tõend.

Stipendium makstakse välja õppeaastas kahe osamaksena:

 • esimene osamakse, mis sisaldab 50% õppeaasta stipendiumist, kantakse üle hiljemalt üks kuu enne sügissemestri õpingute algust, välja arvatud juhul, kui selleks ajaks ei ole vastuvõtmise kinnitus või eelneva õppeaasta aruanne esitatud või stipendiumileping sõlmitud;
 • teine osamakse kantakse üle hiljemalt veebruaris, peale vahearuande esitamist ja selle kinnitamist Haridus- ja Noorteameti poolt.

Haridus- ja Noorteamet teeb iga järgneva osamakse vaid juhul, kui doktorandi kohustused on täidetud ja edasijõudmine õpingutes on tõendatud.

Iga õppeaasta keskel, hiljemalt 1. veebruariks, peab doktorant esitama Haridus- ja Noorteametile vahearuande, mis on teise stipendiumi osamakse ülekandmise aluseks. Vahearuanne peab sisaldama:

 • vabas vormis lühikokkuvõtet senisest tegevusest Instituudis koos Instituudi (-õppejõu) poolse kinnitusega (originaaldokument);
 • kinnituskirja Instituudis õppimise kohta (originaaldokument).

Igal õppeaastal hiljemalt 1. septembriks, peab doktorant esitama Haridus- ja Noorteametile õppeaasta lõpparuande, mis on järgmise õppeaasta stipendiumi ülekandmise aluseks. Lõpparuandele peab olema lisatud:

 • Instituudi juhendaja kinnitusega ülevaade õppeaasta jooksul tehtud tööst (originaaldokument);
 • kinnituskiri Instituudis õppimise kohta (originaaldokument);
 • sõitude toimumist tõendavad originaaldokumendid (lennuki pardakaardid, rongi-, bussi- või laevapiletid).
 • Aruandevorm esitatakse esimese õppeaasta lõpus elektrooniliselt taotlussüsteemis. Järgmistel õppeaastatel tuleb aruandevorm (wordi fail) allalaadida. Peale aruandevormi täitmist tuleb see välja trükkida, allkirjastada ja saata koos nõutud lisadega posti teel: Haridus- ja Noorteamet aadressile:

Euroopa Ülikool-Instituudi Stipendium
Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 11
10119 Tallinn

Doktorandi õigused:

 • Doktorant võib õpingute ajal töötada ja saada töötasu.
 • Doktorandil on õigus saada samal ajal teisi stipendiume, kui nende kasutamine ei ole vastuolus juhendi nõuetega ja saadav toetus ei tule Eesti riigieelarve (sh Euroopa struktuuritoetuste) vahenditest.
 • Juhul, kui täiendav stipendium ületab 50% makstud stipendiumist, vähendatakse Instituudi stipendiumi raames makstavat stipendiumi elamiskulu osa 300 euro võrra kuus teisi tingimusi ja nõudeid muutmata.
 • Doktorantidel on lubatud stipendiumiga samaaegselt kasutada Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumi.
 • Õpingute ajal on doktorandil õigus taotleda akadeemilist puhkust (mida antakse Eestis õppivate doktorantidega samadel alustel) ning doktoritöö kaitsmise tähtaja pikendamist kuni kaks aastat.
  • Doktoritöö kaitsmise tähtaja pikendamisel määratud stipendiumi ei pikendata. Vastava taotluse koos põhjenduse ning planeeritava lõpetamise ajakavaga esitab doktorant koostöös juhendajaga.

Doktorandi kohustused:

 • Doktorant peab kaitsma välisülikooli doktorikaadi enne kahe aasta möödumist esialgsest lõpetamistähtajast.
 • Stipendiumi saajal on kohustus tagastada saadud stipendium ja tema eest tasutud õppetasud, kui ta ei täida lepingus võetud stipendiumiga seotud kohustusi.
 • Haridus- ja Noorteametil on õigus stipendiumi eraldamise otsus üle vaadata ning makstud stipendium täielikult või osaliselt tagasi nõuda juhul kui:
  • aruandeid või kuludokumente ei esitata õigeaegselt;
  • õppe- ja teadustöö tulemused ei vasta Instituudis kehtestatud õppekoormuse nõuetele;
  • selgub doktorandi kooskõlastamata viibimine Eestis akadeemilise õppetöö ajal;
  • selgub stipendiumi mittesihipärane kasutamine muu moel.

Pärast õpinguid:

 • 90 päeva jooksul pärast Instituudi lõpetamisest tuleb doktorikraadi saanul esitada Haridus- ja Noorteametile lõpetamist tõendavad dokumendid (nt diplomi koopia või kinnituskiri kraadi omistamise kohta).
 • Stipendiumiga kaasneb kohustus asuda Eestisse tööle. Nimelt on stipendiaat kohustatud kandideerima vähemalt 3 aasta jooksul pärast Instituudi lõpetamist oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eesti Vabariigi kõrgkooli, avaliku- või erasektori asutuse (edaspidi asutus) juures ning valituks osutumise korral töötama asutuses ühe valimisperioodi või määramata ajaks sõlmitud töölepingu korral kokku vähemalt 3 aastat.
  • Juhul, kui doktorant ei osutu kandideerimisel valituks, tuleb doktorandil iga aasta 1. veebruariks esitada tõendid kandideerimis(t)e või konkursside puudumis(t)e kohta oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavate vabade ametikohtade osas Eestis (tõendid vastavatest asutustest). Tõendite arv lepitakse kokku Haridus- ja Noorteametiga iga doktorandi osas eraldiseisvalt.
  • Doktorant kohustub töötama vähemalt kolm aastat pärast Instituudi lõpetamist ka juhul, kui tal on juba välisülikooli lõpetamise ajal asutusega kehtiv tööleping.
  • Eestis tööleasumise tähtaega on võimalik pikendada juhul, kui doktorant soovib välismaal läbida ka järeldoktorantuuri
  • Kui doktorant ei asu nõutud aja jooksul pärast doktorikraadi saamist Eestisse tööle, siis kohustub ta Haridus- ja Noorteametile tagastama kogu saadud stipendiumi. Kui doktorant jätab Eestis töötamise pooleli, nõuab Haridus- ja Noorteamet mittetöötatud aja eest stipendiumi tagasi proportsionaalselt töötatud ajaga.
  • Kui stipendiaat soovib Eestis töötamise kohustus asendada alternatiivse tegevusega kolme aasta jooksul Eesti heaks, siis tuleb tal esitada 3 aasta jooksul pärast doktorikraadi kaitsmist Haridus- ja Noorteametile taotlus koos lisadega. Taotluses toodud tegevuste sobivust, sh ka kinnituse andnud spetsialisti pädevust valdkonnas, hindab komisjon, kellel on õigus tegevuskava kohta teha ettepanekuid või see tagasi lükata.

Georg- Henri Kaup – 2020, sotsiaal- ja käitumisteadused

Maarja Saluste – 2019, õigusteadus

Nikita Divissenko – 2018, õigusteadus

Birgit Aasa – 2017, õigusteadus

Hanno Kase – 2016, majandusteadus

Andres Reiljan – 2015, politoloogia

Lisa Liiri Oja – 2014-2018, õigusteadus

Nele Leosk – 2012, politoloogia

Marja-Liisa Laatsit – 2010-2015, õigusteadus

Marii Väljataga – 2010-2016, ajalugu

Marit Rebane – 2010-2017, sotsioloogia

Aleksei Netšunajev – 2009-2013, majandusteadus

Kristjan Vassil – 2007-2012, politoloogia

Lehte Roots – 2006-2010, õigusteadus

Liisi Keedus – 2005-2010, ajalugu

Lenno Uusküla – 2005-2011, majandusteadus

Remote video URL

Viimati uuendatud 09.06.2021