Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid toetavad üliõpilaste õpinguid Eesti majandusele prioriteetsetes valdkondades. Stipendiumid toetavad ettevõtete innovatsiooni- ja arenguvajaduste lahendamist ning noorte motivatsiooni valima õpinguteks ettevõtlusele ja riigile prioriteetseid valdkondi, õppima edukalt valitud erialal täiskoormusega ja ka nominaalajaga lõpetama.

Stipendiumiprogrammis osalevad kõrgkoolid on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Kunstiakadeemia ja Estonian Business School. Õppekavad, kus makstakse erialastipendiumi, on välja valinud Haridus- ja Teadusministeerium koostöös endise Arengufondiga, ettevõtjatega ning selle valiku on kinnitanud nutika spetsialiseerumise juhtkomitee, mis tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. 

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi ja Eesti riigi toel perioodil 2015-2023. Programmi kogumaht on 25,3 miljonit eurot.  

 • Erialastipendiumi suurus bakalauruse -ja magistriõppes on 160 eurot kuus.  

LOE ErialastipendiumiTEST bakalaureuse- ja magistriõppes 

 • Erialastipendiumi suurus doktoriõppes on 440 eurot kuus. Kuna erialastipendiumiga toetatakse doktorante üldjuhul kogu tema õpingute vältel, siis täna enam uusi erialastipendiume doktoriõppes ei määrata. 

LOE ErialastipendiumiTEST doktoriõppes

Erialastipendiumid bakalaureuse- ja magistriõppes

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades.

Riigile prioriteetsete valdkondadena käsitletakse Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020“ nimetatud nutika spetsialiseerumise valdkondi. 

Stipendiumiprogrammis osalevad kõrgkoolid on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Kunstiakadeemia ja Estonian Business School. Stipendiumisaajate valiku teevad kõrgkoolid ning stipendiumi taotlemiseks tuleb pöörduda kõrgkooli poole. 

Erialastipendiume makstakse selle tegevuse raames kuni 30.06.2023. 

Lisainfo:

Anu Lepik
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 809
anu.lepik@harno.ee

Stipendiumi taotlemine

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumi saab taotleda üliõpilane:

 • kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa alusel või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
 • kes õpib täiskoormusega;
 • kes ei ole akadeemilisel puhkusel;
 • kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust ja
 • kes õpib kinnitatud nutika spetsialiseerumise õppekaval.

Pane tähele, et kinnitatud õppekavade juures on toodud ka tingimus sisseastumise aasta kohta!

Stipendiumite taotlemine, määramine ja maksmine toimub haridus-ja teadusministri 16.augusti 2019 määrusega nr 37 „Üliõpilaste riiklike  stipendiumite liigid, suurused ning nende  määramise üldtingimused ja kord” alusel. Stipendiumi makstakse juhul kui üliõpilane on õppinud terve kalendrikuu. Stipendiumi maksmine lõpetatakse sellest kuust kui üliõpilane ei vasta enam stipendiumi saamise tingimustele.

Erialastipendiumi  suurus on 160 eurot kuus.  Stipendium määratakse üliõpilastele kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks (september – jaanuar, veebruar – juuni).

Stipendiumi saamiseks tuleb esitada taotlus vastavalt oma kõrgkooli kehtestatud tähtaegadele ja korrale. Lisainfot vaata oma kooli kodulehelt.

 • Erialastipendiumi makstakse kui üliõpilane on õppinud terve kalendrikuu.
 • Stipendiaadi siirdumisel akadeemilisele puhkusele katkestatakse või lõpetatakse stipendiumi maksmine (va määruses toodud erandid). Viimane stipendium makstakse välja akadeemilise puhkuse algusele eelnenud täismahus kalendrikuu eest.
 • Stipendiumeid ei maksta üliõpilastele akadeemilisel puhkusel viibimise ajal või osakoormusega õppides, välja arvatud juhul, kui:
  • tegemist on keskmise, raske või sügava puudega ning õppekava täitva isikuga
  • tegemist on alla 3 aastase lapse või puudega lapse vanema või eestkostja ning õppekava täitva isikuga;
  • tegemist on seoses aja või asendusteenistuse läbimisega akadeemilisel puhkusel viibiva ning õppekava täitva isikuga.
 • Ülaltoodud juhtudel diferentseeritakse üliõpilase stipendiumi suurus üliõpilase täidetud õppekava mahu alusel.
 • Stipendiaadi eksmatrikuleerimisel lõpetatakse stipendiumi maksmine. Viimane stipendium makstakse välja eksmatrikuleerimisele eelnenud täismahus kalendrikuu eest v.a siis kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse õppekava täieliku täitmisega seonduvalt.
 • Õppekava nominaalkestust arvestatakse kalendrikuudes ja maksimaalselt võib üliõpilasele stipendiumi maksta õppekava nominaalkestuse ulatuses.
 • Nutika spetsialiseerumise stipendiumi võib määrata ja maksta koos teiste stipendiumitega, kuid samaaegselt ei või ühele isikule määrata ja maksta mitut erialastipendiumi.
 • Kõrgkool kannab stipendiumi saajate andmed jooksvalt Eesti Hariduse infosüsteemi (EHIS).

KÕRGKOOL
KOORDINAATOR
E-POST
VEEBILEHT

Eesti Kunstiakadeemia

Irene Hütsi (ainult doktorandid)

irene.hutsi@artun.ee

Eesti Maaülikool

Anne Lüpsik

anne.lypsik@emu.ee

http://www.emu.ee/oppijale/oppetoetused/riiklikud-stipendiumid/

Estonian Business School

Maarja Laos (ainult doktorandid)

maarja.laos@ebs.ee

Tallinna Tehnikaülikool

Kirsti Naaber (bak ja mag aste) ja Kaire Kaljuvee (doktorandid)

kirsti.naaber@taltech.ee
kaire.kaljuvee@taltech.ee

https://www.taltech.ee/erialastipendium

Tallinna Ülikool

Anne Vare

anne.vare@tlu.ee

https://www.tlu.ee/erialastipendium

Tartu Ülikool

Annela Oona

annela.oona@ut.ee

https://www.ut.ee/et/oppimine/erialastipendium

Erialastipendiumid doktoriõppes

Nutika spetsialiseerumise doktorandistipendiumite andmise eesmärk on julgustada ja toetada doktoriõpingute läbimist nutika spetsialiseerumise valdkondades ja anda seeläbi tõuge kasvualade arengule Eestis, toetada ülikoolide ja ettevõtete koostööd, mitmekesistada doktorikraadiga spetsialistide karjäärivõimalusi ning tõsta ettevõtete võimekust suure lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamisel. 

Alates 2020. aastast enam uusi taotlusvoore ei avata, jätkatakse juba vastuvõetud doktorantide toetamist!

Doktorandi doktoritöö peab olema seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga. Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on välja toodud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020“  

Doktorandistipendiumi suurus on 440 eurot kuus. Toetust makstakse ainult täiskoormusega õppivatele üliõpilastele kuni 31.08.2023 (pärast seda kuupäeva lõppevad programmi tegevused).  Stipendiumi kasutamise täpsed tingimused leiad tegevuse juhendist.

Doktorandistipendiumi taotlemine, määramine ja maksmine toimub  haridus-ja teadusministri 16.augusti 2019 määrusega nr 37 „Üliõpilaste  riiklike  stipendiumite liigid, suurused ning nende  määramise üldtingimused ja kord” ja tegevuse juhendi alusel. 
 

Lisainfo:

Anu Lepik
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 809
anu.lepik@harno.ee

Stipendiumi teavitamisnõuded

Euroraha on avalik raha ja seetõttu on avalikkusel õigus teada, mida selle raha eest on tehtud ja kes sellest on kasu saanud.

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumeid rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Stipendiumiga seotud artiklites, publikatsioonides, slaididel jm ning suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele kasutades Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo või viidates toetusele sõnaliselt (näiteks „Artikli aluseks olnud teadustööd on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”). 

Sobiva Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo saate alla laadida siit: 

ERF logod inglise keeles (välismaal kasutamiseks mõeldud artiklitele, trükistele, ettekannetele jne): 

Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis

ERF logod eesti keeles (Eestis kasutamiseks mõeldud artiklitele, trükistele, ettekannetele jne): 

Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis

Study Estonia logod (kasutamiseks välisturunduses ja välistudengite tugiteenustes) 

Noolelogo .png (RGB) ja .pdf (CMYK) formaadis valgel põhjal
Noolelogo .png (RGB) ja .pdf (CMYK) formaadis sinisel põhjal
Horisontaalne logo .png (RGB) ja .pdf (CMYK) formaadis valgel põhjal
Horisontaalne logo .png (RGB) ja .pdf (CMYK) formaadis sinisel põhjal

Haridus- ja Noorteameti logod

https://vv.valitsus.ee/et/logofailid/grupid

Viimati uuendatud 16.11.2021