Noorsootöötaja kutse taotlemine

Noorsootöötaja kutse taotlemine on eneseanalüüsi meetod valdkonna spetsialistile, mis samaaegselt tõendab ka tööandjale noorsootöötaja kompetentsust ja kindlustab tehtava töö kvaliteedi. 

Noorsootöötaja kutse andmise voorud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Kutse andmine toimub vastavalt Hariduse Kutsenõukogu kinnitatud kutse andmise korrale. Kutse saamiseks tuleb noorsootöötajal esitada portfoolio koos eneseanalüüsiga ning läbida seejärel kuni 45-minutiline vestlus kutsekomisjoniga.

Kutsetunnistust tuleb uuendada iga viie aasta tagant. Taastõendajatelt oodatakse vaid portfoolio edastamist ning vajadusel küsitakse lisaküsimusi või -dokumente. Laagrijuhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi kirjalik eksam ning taastõendamine on dokumendipõhine.

Erinevad kutsetasemed

  Kutse taotlemine

  Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalasekompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

  Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

  Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja arendada.

  Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel. Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku ning selle sidumise kohta Eesti formaalhariduslike kvalifikatsioonidega saab lugeda Kutsekoja kodulehelt. Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

  Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda. Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.

   Noorsootöötaja kutsel on kokku kolm erinevat taset – 4, 6 ja 7. Kuidas aga saada teada, millist taset oleks sobilik taotleda?

   • Noorsootöötaja kutse, tase 4 sisaldab laagrikasvataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 4. taseme noorsootöötajal töö käigus omandatud kutseoskused.
   • Noorsootöötaja kutse, tase 6 sisaldab laagrikasvataja-juhataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 6. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane rakenduskõrgharidus/bakalaureusekraad või töö käigus omandatud kutseoskused.
   • Noorsootöötaja kutse, tase 7 sisaldab laagri juhataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 7. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane magistritasemel haridus või töö käigus omandatud kutseoskused.

   Allpool olev abimaterjal on koostatud vastavalt noorsootöötaja kutsestandardile ning on abiks kutse taseme valikul. 

   NB! Kõikidel tasemetel on oluline olla kursis noorsootöö alustega, sh terminoloogia, valdkonna struktuur, noorsootöö korraldamise põhimõtted jne.

   Töö sisu

   TASE 4  1) viib ellu noorsootöö tegevusi;
   2) teeb tööd otse noortega;
   3) juhendab noori (sh nende õppeprotsessi);
   4) võib töötada iseseisvalt;
   5) arendus- ja võrgustikutöös võib osaleda kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
   TASE 6

   1) arendab oma organisatsiooni ja noortevaldkonda;
   2) tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning asutuste juhtimisega teeb tööd otse noortega;
   3) juhendab noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante jm;
   4) kaasab noori tegevustesse.

   TASE 7 1) loob tingimusi ja võimalusi arendada ning korraldada noortevaldkonda riiklikul, kohalikul või võimalusel rahvusvahelisel tasandil;
   2) loob uusi koostöövorme valdkonnasiseselt ja koostöös sidusvaldkondadega;
   3) juhendab teisi noorsootöötajaid;
   4) juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone või koostöövõrgustikke.

   Kirjeldused Noorsootöötaja Kutsestandardist

   TASE 4  1) Individuaalne töö noore ja noortegruppidega;
   2) Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega;
   3) Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine;
   4) Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks;
   5) Noorsootöö tegevuste elluviimine, noorteinfo vahendamine;
   6) Noorte mitteformaalse õppimise protsessi juhendamine, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, noorte arengu ning sotsialiseerumise toetamine;
   7) Noorsootöötaja töötab niiiseseisvalt kui ka meeskonna liikmena, arendustegevuses ning võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
   TASE 6 1) Noorsootöötaja arendab noortevaldkonda ning tööd oma organisatsioonis koostöös kolleegidega;
   2) Noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega;
   3) Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine;
   4) Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks;
   5) Mitteformaalse õppe tegevustesse kaasamine;
   6) Teiste noorsootöötajate, vabatahtlike, praktikantide jm juhendamine ning osalemine võrgustikutöös;
   7) Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega;
   8) Individuaalne töö noore ja noortegruppidega .
   TASE 7 1) Noortevaldkonna arendamine riiklikul ja kohalikul tasandil;
   2) Noorsootöö asutuste, organisatsioonide ja erialavõrgustike juhtimine;
   3) Teiste noorsootöötajate töö juhendamine;
   4) Tingimuste ja võimaluste loomine noortevaldkonna korraldamiseks ning arendamiseks riiklikul, kohalikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil;
   5) Koostöövormide loomine nii valdkonna siseselt kui koostöös sidusvaldkondadega, võrgustikutöö arendamine;
   6) Noorsootöötaja töö eeldab suhtlemist laiema avalikkusega.

   Noorsootöötaja osakutseid on erinevatel tasemetel kokku kolm:

   • Laagrikasvataja osakutse, tase 4 – ainult laagrikasvataja laagris või rühmajuht malevas, tegeleb otse noortega ja vastutab oma rühma eest.
   • Laagrikasvataja-juhataja osakutse, tase 6 – nii kasvataja kui juhataja laagris või malevas nii rühmajuht kui korraldaja, tegeleb nii otse noortega kui juhib laagrit või malevat, tegeleb juhendamisega ning arendustööga.
   • Laagri juhataja osakutse, tase 7  – ainult laagri juhataja laagris või rühmajuht malevas, noortega enam otseselt kokku ei puutu, vaid tegeleb arendamisega ja mitte ainult kohalikul tasandil.

   Kutse esmakordne taotlemine

   Esmakordne taotlemine toimub 2 korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 1.03.2021 ja 8.10.2021.

   Kutse taotlemine toimub läbi Haridus – ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt. Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga sisselogimine.

   Kutse taotlemise eeltingimused:

   • Töökogemus taotletaval kutsealal – töökogemust tuleb tõendada kutsealase tegevuse kirjeldusega (portfoolio). Juurde võib lisada muid asjasse puutuvaid tõendusmaterjale.
   • Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna – Alates 2017. aastast kontrollib piiranguid kutse andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20

   Noorsootöötaja (tase 4, 6 ja 7) esmakordseks taotlemiseks vajalikud dokumendid:

   • portfoolio, mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult sisutihedalt (oluline pole maht, vaid sisu). Portfoolio asub Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonnas. Vajadusel on võimalik üleslaadida ka eeltäidetud portfoolio;
   • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
   • haridust tõendava dokumendi koopia;
   • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, paberkandjal tunnistuse lisatasu* on €6.20, arve saate tellida SIIT. Arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva!  

   Kutse taastõendamine

   Kutse taastõendamine toimub 4 korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 01.03.2021, 26.04.2021, 01.06.2021 ja 08.10.2021.

   Taotlemine toimub läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt. Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga sisselogimine.

   Kutse taastõendamise eeltingimused:

   • Töökogemus taotletaval kutsealal – töökogemust tuleb tõendada kutsealase tegevuse kirjeldusega (portfoolio). Sellele juurde tuleb lisada erialase töökogemuse tõendusmaterjale viimase viie aasta kohta, mis tõendavad noortevaldkonnas töötamist alates eelmise kutsetunnistuse väljastamisest. Tõendusmaterjaliks võib olla näiteks ametijuhend, tööandja tõend, ametisse nimetamise käskkirja koopia, soovituskiri vm.
   • Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna – Alates 2017. aastast kontrollib piiranguid kutse andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20
   • Eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

   Noorsootöötaja (tase 4, 6 ja 7) taastõendamiseks vajalikud dokumendid:

   • portfoolio, mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult sisutihedalt (oluline pole maht, vaid sisu). Portfoolio asub Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonnas. Vajadusel on võimalik üleslaadida ka eeltäidetud portfoolio;
   • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
   • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, paberkandjal tunnistuse lisatasu* on €6.20, arve saate tellida SIIT. Arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva!  
   • erialase töökogemuse asjasse puutuvad tõendusmaterjalid noortevaldkonnas töötamise kohta. Vaata tööandja tõendi näidist SIIT.

   NB! Varasemad kutsetasemed on võrdsustatud uutega:

   • noorsootöötaja, tase III kutse – noorsootöötaja, tase 4 kutse
   • noorsootöötaja, tase IV kutse – noorsootöötaja, tase 6 kutse
   • noorsootöötaja, tase V kutse – noorsootöötaja, tase 7 kutse

   Täiendav lisainfo

   • Esitage dokumendikoopiad mitte originaaldokumendid (peale maksekorralduse ja avalduse), kuna neid ei tagastata.
   • Kutse taotlemise tasude maksmine toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve saamiseks arvestage palun vähemalt 10 tööpäeva! Arve saate tellida SIIT.
   • Karistusregistri väljavõtteid teeb alates 2017. aastast Haridus- ja Noorteamet ise.
   • Kutse andja võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

   • Varasemalt väljastatud kutsetunnistused kehtivad nendel märgitud tähtajani ning uute ja vanade kutsestandardite tasemed on omavahel suhestatud.

    *Alates 1. jaanuarist 2020 loobus Kutsekoda kutsetunnistuste trükkimisest. Kõikidel kutse taotlejatel on võimalus valida, kas tunnistus trükitakse või ei. Taotluses tuleb märkida valik (jah/ei) tunnistuse trükkimiseks ning arvet tellides valida vastav valik. 

   Osakutse esmakordne taotlemine

   Esmakordne taotlemine toimub 2 korda aastas: märts-juuni; september – oktoober. 

   Eksamile registreerimine ja dokumentide esitamine toimub läbi Haridus-ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt.Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID, või Mobiil-ID-ga sisselogimine. Taotluse tähtaeg on 4 tööpäeva enne valitud eksamit!

   Laagrikasvataja ja – juhataja osakutse taotlemise eeltingimused:

   • Taotlejal on viimase 3 aasta jooksul läbitud kutsealaseid või kutsealaseid teadmisi laiendavad koolitusi– Koolituste läbimist tuleb tõendada tunnistuse või tõendiga, mis sisaldab andmeid koolitaja, läbitud teema, toimumise aja ja mahu kohta.
   • Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna – Alates 2017. aastast kontrollib piiranguid kutse andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20

   Laagrikasvataja ja – juhataja osakutse esmakordseks taotlemiseks vajalikud dokumendid:

   • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
   • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, paberkandjal tunnistuse lisatasu* on €6.20, arve saate tellida SIIT. Arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva!  
   • haridust tõendava dokumendi koopia;
   • viimase 5 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;
   • dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.  

   Alates 2021 aastast ei ole vaja kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel  üle anda koopiaid haridust tõendavast dokumendist (v.a abitreeneri kutse), esmaabikoolituse tõendist ning noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendõppe läbimise tõenditest.

   NB! Enne eksamile tulemist palume kindlasti läbi lugeda noorsootöötaja kutsestandardi lisa –noorsootöötaja kutse-eetika ning noorsootöötaja kutse taotlemise juhendi lisad 3, 4 ja 5.

   Osakutse taastõendamine

   Osakutsete taastõendamine toimub 4 korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 01.03.2021, 26.04.2021, 01.06.2021 ja 08.10.2021.

   Taotlemine toimub läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://noored.konkursiveeb.edu.ee/). Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga sisselogimine.

   Osakutsete (tase 4, 6 ja 7) taastõendamiseks vajalikud dokumendid:

   • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
   • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta; (Tasu €30, paberkandjal tunnistuse lisatasu* on €6.20, arve saate tellida SIIT. Arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva.)
   • viimase 5 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;
   • dokumendi koopia, mis tõendab viimase 3 aasta jooksul esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses;
   • erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid viimase 5 aasta kohta (näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms laagris/malevas töötamise kohta). Vaata tööandja tõendi näidist SIIT.

   Alates 2021 aastast ei ole vaja kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel  üle anda koopiaid haridust tõendavast dokumendist (v.a abitreeneri kutse), esmaabikoolituse tõendist ning noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendõppe läbimise tõenditest.

   Varasemate kvalifikatsioonide taastõendamine

   Varasemat laagrikasvataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja, tase 4 osakutsena. Laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutseks  taastõendamine on võimalik, kui juhtimiskompetentsi tõendada VÕTA alusel. Varasemat laagri juhataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutsena.

    *Alates 1. jaanuarist 2020 loobus Kutsekoda kutsetunnistuste trükkimisest. Kõikidel kutse taotlejatel on võimalus valida, kas tunnistus trükitakse või ei. Taotluses tuleb märkida valik (jah/ei) tunnistuse trükkimiseks ning arvet tellides valida vastav valik. 

   Enne eksamit

   • Hiljemalt 4 tööpäeva enne valitud eksamit tuleb esitada taotlus Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebis. Taotluses tuleb märkida, kelle koolitustõend esitatakse, lisada juurde vajalikud dokumendid ning märkida, millised dokumendid esitatakse hiljem.
   • Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel (v.a abitreeneri kutse) ei ole vaja esitada koopiaid haridust tõendavast dokumendist, esmaabikoolitust tõendavast dokumendist ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendkoolituste läbimise tõenditest. Piisab, kui lisate taotlusesse kutsetunnistuse lingi või koopia.
   • Kõiki dokumente ei pea taotlust esitades kohe üle andma. Peale eksamile registreerimist saate võimaluse oma taotlust täiendada. Taotluse staatuseks märgitakse sel juhul „täiendamiseks tagasi“ ning kui kõik dokumendid on taotlusele lisatud, tuleb uuesti vajutada „esita“.
   • Osakutse taotlemine maksab 10 eurot (elektrooniline osakutse tunnistus) ja paberkandjal tunnistuse lisatasu* on €6.20, arve saate tellida SIIT.
   • Eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles. Palun tehke vastav märge taotlusvormi.
   • Meie peaekspert vaatab taotluse üle ning kinnitab registreeringu valitud eksamile.

   Isiku tuvastamine

   • Isikutuvastuseks ja eksami sooritamiseks palun minge lehele – eksamikeskus.harno.ee 
   • Eksamit saab sooritada ainult kasutades HarID-d. Juhul, kui sul see puudub, saad selle endale teha (soovitame Har-ID seadistada varem). 
   • Isikutuvastamiseks saad valida ID-kaardi (ka elamisloaga sisselogimiseks), Mobiil-ID, Smart-ID, Pangalingi ja Euroopa Liidu liikmesriigi eID.
   • Sisse logides järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid. Süsteem võib paluda sul sisestada oma emaili ja telefoni nr ning paluda emaili teel konto loomisele kinnitust (kehtib nt ID-kaarti kasutades).
   • Peale konto kinnitamist saad jätkata sisselogimist. 
   • Viimase sammuna tuleb kinnitada luba, et eksamikeskus saab sinu andmetele ligipääsu. Andmeid kasutame ainult eksami läbiviimiseks.
   • Kui isikutuvastus on korras, saate hakata e-eksamit sooritama. Süsteem suunab Teid automaatselt eksami lehele.

   E-eksami sooritamine

   • E-eksami sooritamiseks on aega 60 minutit. Iga õige vastus annab 1 punkti ning igas osas on vaja vastata õigesti 75% küsimustest. Aega arvestatakse sellest hetkest, kui eksam avaneb Teie ekraanil.
   • Eksami läbiviimise keelt saate valida ülevalt vasakult. 
   • Pärast e-eksami sooritamist kuvatakse ekraanil esialgne tulemus. Tulemused vaatab koos dokumentidega üle hindamiskomisjon, kes teeb positiivse tulemuse korral kutsekomisjonile ettepaneku kutse andmiseks.
   • Hiljemalt üks tööpäev peale eksami toimumist saadetakse taotleja e-mailile teade, et eksam on salvestatud.
   • Osakutse taotlemise tulemus saadetakse e-kirjaga 30 päeva jooksul, pärast kutsekomisjoni koosolekut. Hiljemalt 10 tööpäeva peale peale hindamist edastab hindamiskomisjon oma ettepaneku kutsekomisjonile. Seda juhul, kui kõik dokumendid on enne eksami sooritamist esitatud. Muul juhul tehakse otsus peale seda, kui olete kõik dokumendid esitanud.
   • Vajadusel on võimalik taotlust Haridus-ja Noorteameti Konkursiveebis täiendada esimeses taotlusvoorus kuni 14.06.2021 ning teises taotlusvoorus kuni 07.11.2021. Muul juhul ei saa me eksamit ega taotlust arvestada ning uue taotlusvooru ajal tuleb uuesti eksam sooritada ning dokumendid lisada.

   Osakutse e-eksamite toimumise ajad:

   Sügis 2021
   13.09.2021 
   11.10.2021
   09.11.2021

    *Alates 1. jaanuarist 2020 loobus Kutsekoda kutsetunnistuste trükkimisest. Kõikidel kutse taotlejatel on võimalus valida, kas tunnistus trükitakse või ei. Taotluses tuleb märkida valik (jah/ei) tunnistuse trükkimiseks ning arvet tellides valida vastav valik. 

   Noorsootöötaja kutse taotlemise hindamiseks viiakse taotleja poolt täidetud portfoolio põhjal läbi intervjuu. Intervjuu kestus on maksimaalselt 45 minutit (keskmiselt 30 min). Iga taotlejaga võetakse ühendust ning lepitakse kokku täpne intervjuu toimumise kuupäev ja kellaaeg.

   Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö, mis toimub eksami läbiviimise kohas. Eksamite toimumise ajagraafik ja kohad avaldatakse Haridus- ja Noorteameti konkursiveebis. Eksami sooritamiseks on aega kuni 60 minutit. Osakutse puhul hinnatakse neid kompetentse, mis on välja toodud vastavas kutsestandardis.

   • E-intervjuul toimub isikutuvastus kaamera abil ning selleks on vaja ID-kaarti või passi. 
   • E-eksami isikutuvastuseks saate kasutada Har-ID-d.
   • Intervjuu keeleks on üldjuhul eesti keel, eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.

   Noorsootöötaja kutse ja osakutse kompetentsusnõuetele vastavuse taastõendamine toimub dokumentide alusel. Taastõendamiseks tuleb esitada kutse andmise korras sätestatud dokumendid. Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu.

   Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja, tase 4 (sh laagrikasvataja osakutse); noorsootöötaja, tase 6 (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja, tase 7 (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel:

   NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4

   1. kutsestandard
   2. hindamisstandard  

   NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6 

   1. kutsestandard 
   2. hindamisstandard  

   NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7 

   1. kutsestandard
   2. hindamisstandard  

   Kutsetunnistuse väljastamine

   Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli kutsekomisjonile 10 tööpäeva jooksul. Hindamiskomisjoni koostatud hindamisprotokolli saamise järel võtab kutsekomisjon hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vastu otsuse kutse andmise või sellest keeldumise kohta, millest taotlejat informeeritakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul. Kutsekomisjoni otsus kutset mitte anda peab olema põhjendatud. Otsus (sh kutse mitteandmise põhjendus) saadetakse kutse taotlejale kirjalikult 30 tööpäeva jooksul ja see peab sisaldama viidet otsuse vaidlustamise tingimuste kohta.

   Kutsetunnistuse* väljastab kutse andja 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist. Kõik noorsootöötaja kutse- või osakutsetunnistused kantakse 10 tööpäeva jooksul peale Kutsekomisjoni koosolekut kutse andja poolt Kutsekoja Kutseregistrisse. Kutseregistris on avalikud need kutse- või osakutsetunnistused, mille osas on taotleja ise andnud nõusoleku avalikustamiseks (märge avalduses).

   • Noorsootöötaja kutse saanute nimekirja leiate SIIT.
   • Laagrikasvataja või – juhataja osakutse saanute nimekirja leiate SIIT.

   Varasemad laagrikasvataja või – juhataja kvalifikatsioonitunnistused on võrdsustatud noorsootöötaja osakutsetunnistustega, kuid neid ei lisata tagantjärgi Kutseregistrisse.

   *Alates 01.01.2019 on kutsetunnistus elektrooniline kanne kutseregistris ning paberkandjal tunnistust enam automaatselt ei väljastata. Paberkandjal tunnistuse saamiseks kirjutage kutse@harno.ee.

   Kutse taotleja kompetentside hindamiseks on Hariduse-ja Noorteameti juurde moodustatud kutsekomisjon.

   Haridus-ja Noorteameti kutsekomisjoni moodustavad:

   Nimi Organisatsioon Roll
   Silver Pramann Haridus- ja Noorteamet kutsekomisjoni liige
   Tiiu Kadak Tallinna Haridusamet kutsekomisjoni aseesimees
   Anu Allekand Eesti Noorsootöötajate Kogu kutsekomisjoni liige
   Ene Liivand Eesti Noorsootöötajate Kogu kutsekomisjoni liige
   Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liit kutsekomisjoni liige
   Ilona-Evelyn Rannala Tallinna Ülikool kutsekomisjoni liige
   Kairi Kaugema Huvikoolide Liit kutsekomisjoni liige
   Marek Mekk Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kutsekomisjoni liige
   Maria Žuravljova Tartu Ülikooli Narva Kolledž kutsekomisjoni liige
   Anett Männiste Harno Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur kutsekomisjoni liige
   Peagi selgumas Pärnu Linnavalitsus kutsekomisjoni liige
   Riin Luks Eesti Noorteühenduste Liit kutsekomisjoni liige
   Lii Araste Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kutsekomisjoni liige

   Enne noorsootöötaja kutseintervjuule tulemist soovitame tutvuda järgmiste soovituslike materjalidega:

   Enne laagrikasvataja või juhataja osakutse eksamile tulemist soovitame tutvuda järgmiste soovituslike materjalidega:

   Eesti keeles Vene keeles (по-русский)
   1. Noorsootöötaja kutsestandard 1. Профессиональный стандарт
   молодежный работник
   2. Kutse-eetika noorsootöös 2. Профессиональная этика в
   молодежной работе
   3. Tervisekaitsenõuded noorte
   püsilaagritele
   puudub
   4. Tuleohutuse seadus puudub
   5. Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud puudub
   6. Tuleohutus ja evakuatsioon puudub
   7. Noorsootöö seadus puudub
   8. Rahvatervise seadus puudub
   9. Esmaabi infovoldik Punane Rist 9. Первая помощь Эстонский
   Красный Крест
   10. Lastekaitseseadus puudub
   11. Organisatsiooni juhtimine (sh projektijuhtimine) puudub
   12. Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja
   kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning
   neile vastavuse tõendamise kord
   puudub
   13. Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 puudub
   14. Noorsootöö strateegia 2006-2013 puudub
   15. Noorsootöö õpik 15. Учебник по работе с
   молодежью
   16. Arvuti kasutamine puudub
   17. Väljavõtted noortelaagri korraldaja
   käsiraamatust
   puudub
   18. Töölepingu seadus puudub
   19. Matkamine

   puudub

   20. Veeohutus puudub
   21. Tervisetõendid laste ja noortega töötavatele inimestele puudub
   22. Mailis Repsi ringkiri laagri personali koosseisu osas puudub
   23.NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT 23. Руководство для организатора молодежного лагеря 

   Kasulikud veebilehed:

   mitteformaalne.ee õpimaterjalid

   Noortevaldkonna õigusaktid ja alusdokumendid

   MILLAL MA PEAN DOKUMENDID ESITAMA NOORSOOTÖÖTAJA OSAKUTSE ESMAKORDSEKS TAOTLEMISEKS?

   Kui noorsootöötaja kutse esmakordse taotlemise ning osakutse ja kutse taastõendamise tähtajad on kindlalt fikseeritud, siis osakutse esmakordse taotlemise puhul on dokumentide esitamise tähtaeg hiljemalt 4 tööpäeva enne valitud eksamit. 

   REGISTREERISIN OSAKUTSE EKSAMILE JA ESITASIN DOKUMENDID ÄRA, KUID POLE SAANUD VASTUST EKSAMILE LUBAMISE KOHTA. MIDA PEAN TEGEMA?

   Eksamite dokumente menetletakse eksamite toimumise järjekorras, kuna eksameid on vooru jooksul väga palju. Vastused püüame saata hiljemalt 3 tööpäeva enne eksamit. Kui te aga selleks ajaks pole vastust saanud, siis helistage 735 0390 või kirjutage kutse@harno.ee, et olla kindel, et teiega on eksamil arvestatud.

   KAS NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE TAOTLEMISE EELDUSEKS ON OSAKUTSE OLEMASOLU?
   Noorsootöötaja kutse taotlemiseks pole vajalik noorsootöötaja osakutse olemasolu. Kui taotlete noorsootöötaja kutset, saate konkreetse tasemega seotud osakutse automaatselt kaasa. Nt noorsootöötaja, tase 4 kutset taotledes saate kaasa laagrikasvataja osakutse, ehk loa töötada laagris kasvatajana. Noorsootöötaja, tase 6 puhul kaasneb laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse ning tase 7 puhul laagri juhataja, tase 7 osakutse.

   KAS KUTSET VÕI OSAKUTSET TULEKS ALUSTADA MADALAIMALT KUTSETASEMELT?
   Kindlasti pole kutse taotlemise eeltingimuseks madalama taseme kutse või osakutse olemasolu. Taotleja ise peab hindama oma kompetentse ning vastavalt sellele taotlema õiget kutse või osakutse taset.

   MILLISED JUHENDMATERJALID ON KUTSE TAOTLEMISEL VÕI TAASTÕENDAMISEL ABIKS?

   • Taotleja juhend
   • Noorsootöötaja kutse tasemed
   • Noorsootöötaja osakutse tasemed
   • Noorsootöötaja kutsestandard
   • Noorsootöötaja kutse hindamisstandardid
   • Kutse andmise kord

   KUIDAS TÕESTADA PORTFOOLIOS VABATAHTLIKU TEGEVUSE KOGEMUST?
   Näiteks võib lisada EVS-i tunnistuse. Kui teete vabatahtlikku tööd mõne ühingu juures, võib ühingu juht seda vabas kirjalikus vormis tehtud tõendiga kinnitada. Vabas vormis võib põhjalikumalt kirjeldada ka ise oma vabatahtliku töö kogemust. Taotleja ise otsustab, kas soovib lisada kinnitust oma vabatahtliku tegevuse kohta.

   KUI PALJU PEAB OLEMA LISATUD TÕENDUSMATERJALI?
   Nii palju, kui on kompetentside tõendamiseks vajalik. Lisada tuleks ainult need dokumendid, mis on seotud noorsootööga ja tõestavad ühe või teise noorsootöötaja kompetentsi olemasolu.

   MIDA TEHA, KUI TÕENDUSMATERJAL ON VÕÕRKEELNE?
   Kõikidest dokumentidest, mis ei ole inglise, eesti või vene keeles, peab tegema portfooliosse kirjeldava lühikokkuvõtte eesti keeles. Näiteks, kui lisate tõendusmaterjalina saksakeelse tunnistuse, siis peab kindlasti portfooliosse sellest eestikeelse kokkuvõtte kirjutama.

   MILLISED KOOLITUSED TÕENDUSMATERJALINA ARVESSE LÄHEVAD? 
   Loevad need koolitused, mis tõestavad noorsootöötajale vajalike kompetentside olemasolu, läbitud koolituste arv ei ole oluline. Oluline on laagrikasvataja või juhataja osakutse puhul läbida vähemalt 32 akadeemilist tundi viimase kolme aasta jooksul, sealjuures pole oluline, kas läbite laagrikasvataja, laagri juhataja või mõne muu noorsootöötaja kompetentsidega seotud koolituse.

   MIDA KÜSITAKSE INTERVJUUL? 
   Intervjuu küsimused koostatakse taotleja poolt täidetud portfoolio hindamisel tekkinud vajaduste põhjal. Intervjuu käigus esitatakse täpsustavaid küsimusi portfoolios esitatu kohta ning vajadusel palutakse selgitada, kuidas üks või teine kompetents on omandatud.

   MITU KORDA SAAB KUTSET TAOTLEDA?
   Taotlemise arv pole piiratud.

   MIDA TEHA KUI EI TEA, MILLIST TASET TAOTLEMA PEAKS?
   Erinevatel tasemetel tuleb tõendada nende jaoks kutsestandardis märgitud kompetentside olemasolu. Oleme koostanud ka kokkuvõtted noorsootöötaja kutse ja osakutse tasemete erinevustest. Kindlasti tuleb enne taotlemist tutvuda ka kutsestandardiga. Meie eesmärgiks on hinnata kompetentside olemasolu. Kui vajad abi, broneeri endale individuaalne nõustamise aeg.

   MUL ON VANA LAAGRIKASVATAJA VÕI JUHATAJA TUNNISTUS. MIS TASE MUL ON?
   Vastavalt haridus- ja teadusministri 18.07.2014 nr 65 määrusele loetakse laagri juhataja kvalifikatsioonitunnistus võrdseks laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutsega, ning laagrikasvataja kvalifikatsioonitunnistus võrdseks laagrikasvataja, tase 4 osakutsega.

   KUIDAS SAAB MAKSTA KUTSE TAOTLEMISE TASU?
   Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide juures, mis on loetletud noorsootöötaja kutse taotlemise rubriigis, on märgitud maksekorralduse juurde tasu suurus ning link arve saamise juurde. Kutse taotlemise tasude maksmine toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve tellimisel tuleb arvestada, et selle laekumine võib võtta aega kuni 10 tööpäeva.

   MILLAL MA SAAN TEADA KUTSE ANDMISE OTSUSE? 

   Kutse andmise korral saad keskmiselt 20 tööpäeva jooksul teada oma tulemusest. Kutse mitteandmise korral võib teatise saabumine võtta aega keskmiselt 30 tööpäeva. 

   KES ON NOORTEVALDKONNA OSAPOOLED JA SIDUSÜHMAD?

   Noorsootöö valdkonna osapooled – Huvirühmad noorsootöö valdkonnas (nii riiklikud kui rahvusvahelised) —  näiteks noorsootöötajad, noorteühendused, noortekeskused, huvikoolid, noortelaagrid, huvitegevuse pakkujad, noortemalevad, noorteühingud ja paljud teised.

   Noorsootöö valdkonna sidusrühmad –  Huvirühmad, kes noortevaldkonnas  otseselt ei tegutse kuid puutuvad sellega kokku nt raamatukogu, erasektor või muud lõimitud noortevaldkonna osapooled.

   Viimati uuendatud 16.08.2021