Malevasuvi 2021

Malevasuvi on noortele suunatud projekt, mille kaudu saab noor esimese lepingulise töökogemuse ning omandab uusi teadmisi töösuhete, -keskkonna ning karjääriplaneerimise kohta. Malevasuvi 2021 taotlusvoorust toetame malevate korraldamist. 

Programmi Malevasuvi 2021 eesmärk on tõsta töökogemuseta või vähese töökogemusega noorte konkurentsivõimet tööturul. Malevas osalemise kaudu suureneb noorte teadlikkus töömaailmast, tuleviku tööturuoskustest ja karjääriplaneerimisest. Samuti arendab malevas töölepingu alusel saadud turvaline töökogemus ühildatult mitteformaalse õppega noorte üldpädevusi (eelkõige ettevõtlikkust).

Noortele tutvustatakse erinevaid töövaldkondi, neid innustatakse ja toetatakse tööturule sisenemisel ning luuakse võimalused eakaaslaste ja erinevate valdkondade inimestega suhtlemiseks.  

Malevasuve programmi fookus 2021 aastal on noorte Covid-19 kriisist väljumise toetamine, seades esile noorte vaimse tervise, sotsiaalmajandusliku ebavõrduse vähendamise toetamise, noorte töötuse ennetamise ja üldpädevuste arendamise. Toetuse taotlemise tähtaeg on 03.05.2021. 

Programmi taotlusvoor on avatud kõikidele malevakorraldajatele: toetatakse ööbimisega ja ööbimiseta malevaid. Toetus on fikseeritud ühe noore ja malevapäeva kohta. 

Maleva tegevust korraldatakse pea kõikjal Eestis. Korraldajateks on kohalikud omavalitsused, noorsootöö teenuseid pakkuvad mittetulundusühendused, sihtasutused, ettevõtted jt.

Toetuse saajad 2021

Lisainfo:

Kerli Kängsepp 
Noorsootöö programmide büroo peaekspert
mob. 5885 3624
kerli.kangsepp@harno.ee

Konkursiveeb

Konkursiveebis saab esitada taotlusi osalemaks Haridus- ja Noorteameti noortevaldkonna taotlusvoorudel. 

Sisene konkursiveebi

Taotlemine

Kõik esitatavad taotlused peavad vastama Malevasuvi 2021 tingimustele, mis on leitavad SIITToetuse taotlemise tähtaeg on 03.05.2021. 

  • Taotlusvooru raames loetakse malevaks neid organiseeritud tegevusi, mis toimuvad üldhariduse õppekava välisel ajal ning sisaldavad vähemalt järgmisi kohustuslikke komponente:  

1) noorte töötamine – malevanoorte töötundide pikkus, makstav palk ja päevade arv peab olema vastavuses töölepingu seadusega ja sellega seotud määrusega; toetuse saaja peab tagama, et kõikide malevanoortega sõlmitakse tööleping; noortele palga maksmisel arvestatakse vähemalt 2021. aasta tunnitasu alammääraga 3,48 eurot; igasse malevarühma on integreeritud uuenduslikke ja tulevikus osatähtsust kasvatavaid töövaldkondi (info ja kommunikatsioon, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, programmeerimine, metsandus ja puidutöötlus, sotsiaalne ettevõtlus, haridus sh tugiteenused, noorootöö vms) et läbi töökogemuse saamise või läbi toetavate tegevuste rakendada seda maleva põhitöö, töö osa või mitteformaalse õppe osana;  

2) mitteformaalne õpe – maleva päevakava peab sisaldama lisaks tööle ka noorsootööd (nt ühisüritused, ekskursioonid, spordivõistlused, arutelud, meeskonnatööd jne); toetuse saaja on kohustatud malevas osalevatele noortele viima igas vahetuses ja igal nädalal läbi vähemalt ühe koolituse/töötoa, mis peavad sisaldama vähemalt ühte järgmistest teemadest: tööohutus, tööseadusandlus, karjääriinfo, karjääriplaneerimine, küberturvalisus, noorte ettevõtlikus/ettevõtlus; igas malevarühmas täidavad noored malevapäevikut, kuhu kirjutavad oma õpieesmärgid ja õpiväljundid, tehtud tööd, saadud kogemused ja õpitud oskused; noor peab saama tagasisidet ja soovi korral tõendi oma soorituste kohta; noortele on soovitav tutvustada Teeviit keskkonda; töötamise mõtestamiseks võib kaasata Eesti Töötukassa karjäärispetsialiste;  

  • taotleja on enne taotluse esitamist tutvunud malevakorraldaja käsiraamatuga;  

  • taotleja on juriidiline isik, kes saab esitada ühe taotluse;  

  • projekti nimi peab sisaldama sõna „malev“;  

  • valla- või linnavalitsus, mille haldusterritooriumil malev läbi viiakse, on andnud selleks kirjaliku kooskõlastuse;  

  • malev koosneb minimaalselt ühest rühmast, mille liikmeteks on vähemalt 10 noort; põhjendatud erandkorras võib malevarühmas osaleda minimaalselt 5 noort;  

  • malevas osalevad noored ehk malevlased peavad olema vanuses 7 kuni 26 aastat (k.a); maleva ühe vahetuse pikkus on 5 kuni 21 päeva, millest tehakse tööd viiel päeval seitsmepäevasest töönädalast;  

  • taotleja planeerib iga kuni 15 noore kohta ühe rühmajuhi; maleva rühmajuhtide kvalifikatsioon peab hiljemalt maleva toimumise ajaks olema tõendatud noorsootöötaja täis- või osakutse tasemel 4 või 6 tunnistusega; kui malev kestab rohkem kui kuus ööpäeva, peab vähemalt ühel maleva personalist olema noorsootöötaja täis- või osakutse tasemel 6 või 7; kõik laste või noortega töötavad inimesed peavad enne tööleasumist läbima tervisekontrolli ning esitama tööandjale tervisetõendi nakkushaiguste suhtes; rühmajuht ei tohi olla isik, kellel on seaduse alusel keelatud laste ja noortega töötada; malevanoortel on võimalus olla kaasatud maleva rühma juhtimisse; rühmajuht ei saa olla samal ajal malevanoor, rühmajuht vastutab malevarühma toimimise eest;  

  • taotleja peab kinni isikuandmete kaitse õiguslikust regulatsioonist ning annab Haridusja Noorteameti (edaspidi Harno) peaeksperdile ligipääsu pildi- ja videomaterjalile, mida on võimalik avalikkusega jagada; oma malevast tehakse lühivideo, mida on võimalik avalikkusega jagada;  

  • maleva korraldamisel peab arvestama kõikide maleva perioodil kehtivate riiklike piirangutega. 

Toetuse taotluse saab esitada konkursiveebis

Viimati uuendatud 07.06.2021