Koolitused kohaliku omavalitsuse haridusjuhile

Kohalike omavalitsuste haridusjuhid suunavad oma valdkonna arengu kavandamist, muudatuste juhtimist ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamist. Nende kompetentside tõstmiseks viime ellu arenguprogramme „Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm“ ja „Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm „Pluss““.

Programmid ja seminarid

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm on hästi läbi mõeldud ja planeeritud arengutee, mis käsitleb endas parimad praktikuid ja koolitajaid, eesmärgistatud tegevust ja mõtestatud õppimist! Kontaktid ja kogemused, mis ma oma kursusekaaslaste näol sain, on hindamatu väärtusega.”
– Kaie Talving, Lääne-Nigula Vallavalitsuse haridusnõunik.

Programm on mõeldud linnade ja valdade haridusjuhtidele, kes on ametis olnud kuni kolm aastat. Haridusjuhi all peetakse silmas haridusametnikke, -nõunikke ja -spetsialiste, kes on otsesed partnerid omavalitsuse haridusasutuste juhtidele.

Koolitus koosneb kontaktõppepäevadest (vähemalt 12, kahepäevaste moodulitena) ning iseseisvast tööst. Programmi vältel toimub töövarjutamine ja koolitus lõppeb lõputöö esitamise ning esitlemisega teemal "Muudatuste juhtimine kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonnas". Osalejalt ootame valmisolekut pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste tulemuslikule elluviimisele kohalikus omavalitsuses.

Arenguprogrammi õpiväljundid

Lõpetanu:

 • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist;

 • mõistab oma rolli kohaliku omavalitsuse haridussüsteemi eestvedajana;

 • on omandanud teadmised haridusvaldkonna õiguslikest ja finantseerimise alustest;

 • on omandanud teadmised haridusvaldkonna arengukava koostamisest;

 • oskab jälgida, analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas ning teha sellest järeldusi;

 • mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi haridusasutuste juhtide professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;

 • on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel.

Programmi I lennu 18 liiget õppisid koos 2019. aasta septembrist märtsini 2020.

Suure huvi tõttu avati programm 2020. aasta septembris uuesti, II lennu õpitee veebikeskkonnas veel jätkub. II lennu programmi juhtivkoolitaja on Piret Jeedas, Ruumi Loomine OÜ.

Programm „Pluss“ on mõeldud linnade ja valdade haridusjuhtidele, kes on ametis olnud kauem kui 3 aastat. Haridusjuhi all peetakse silmas haridusametnikke, -nõunikke ja -spetsialiste, kes on otsesed partnerid omavalitsuse haridusasutuste juhtidele.

Koolitus koosneb 14 kontaktõppepäevast (kahepäevaste moodulitena) ning iseseisvast tööst. Iseseisvaks tööks on kodutöö e-moodulis, töövarjutamine programmi vältel ja lõputöö esitamine ning esitlemine teemal „Kuidas mina toetan haridusasutuse juhtide professionaalset arengut“. Osalejalt ootame valmisolekut pühenduda intensiivsele enesearengule.

I lend alustas õppimist veebikeskkonnas 2020. aasta septembris, programmis osaleb 19 haridusjuhti. Arenguprogramm kestab aprillini 2021.

Arenguprogrammi õpiväljundid:

Lõpetanu:

 • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist, strateegilistest suundumustest;
 • mõistab nüüdisaegse õpikäsituse sisu ja suundumusi;
 • mõistab oma rolli kohalikus omavalitsuses haridussüsteemi eestvedaja ja valdkonna juhina;
 • teab KOVi rolli riikliku õppekava rakendamisel;
 • on täiendanud teadmisi haridusvaldkonna õiguslikest alustest ja finantseerimisest ning on kursis õpetaja kvalifikatsiooninõuetega;
 • on omandanud teadmised haridusvaldkonna strateegia koostamisest kohalikus omavalituses;
 • oskab jälgida, analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas;
 • mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi haridusasutuste juhtide professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;
 • on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel;
 • on teadlik, kuidas suhelda meediaga, käituda kriisiolukordades ning kuidas juhtida end ja suhteid.

Programmi juhtivkoolitaja on Heleriin Jõesalu, Kasvulava OÜ.

Programmid on loodud ja neid viiakse ellu Harno, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöös.

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine

5. mail 2021 a. toimunud veebiseminaril tutvustati kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele sel aastal valminud õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamatut. Tegu on juhendmaterjaliga, mis võimaldab omavalitsustel, koolijuhtidel ja õpetajatel koostöös mõtestada, kuidas õpetaja töö- ja palgakorralduse aluseid ajakohastada. Edasi loe siit.

Vaata veebinari järgi:

Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamat 2021 

Õpetaja töö-ja palgakorralduse kaasajastamist tutvustava pildiloo kujundas Rein Pakk. Videoessee on allalaetav siit.
 

Haridusvõrgu korrastamine

22. aprillil 2021 toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös korraldatud veebiseminar, kus räägiti haridusvõrgu korrastamisest ning jagati seniseid kogemusi. Oma valla või linna haridusvõrku korrastanud omavalitsuste esindajad rõhutasid, et niivõrd suure ettevõtmise üheks peamiseks märksõnaks on kohalike elanike ja kogukondade kaasamine. Loe seminari kohta rohkem siit.

Vaata veebinari järgi:

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi I lennu lõpetajad Foto: Olev Mihkelmaa

Lisainfo:

Reilika Kaasik
Koolituskeskuse peapetsialist
tel 7350719
Reilika.Kaasik@harno.ee

Viimati uuendatud 07.05.2021